รอสักครู่..

school ข้อมูลผลการทดสอบ (O-NET)

เฉลี่ยคะแนน O-NET ปี 2563

ผลการทดสอบ O-NET ปี 2563 ป.6 ม.3
ภาษาไทย 63.57 63.57
คณิตศาสตร์ 32.00 32.00
วิทยาศาสตร์ 32.83 32.83
อังกฤษ 40.00 40.00

ข้อมูล O-NET ปี 2562

ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2562

รหัส SMIS โรงเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
35020063 บ้านหนองหมี 55.09 24.55 41.88 30.91 63.57 32 32.83 40
35020053 บ้านสุขเกษม 75 33 33.42 45.5 64.69 25.5 26.75 31.25
35020169 บ้านโพง 45.77 23.33 31.75 26.46 55.36 21.71 32.57 36.07
35020016 บ้านเหล่าเมย 52.44 21.25 28.8 30 56.72 25.5 30.1 29.06
35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 60.39 19.55 33.54 55.45 54.08 22.93 29.17 32.17
35020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 59.25 26.67 34.71 55.42 55.39 22.5 30.01 30.31
35020146 บ้านม่วงกาชัง 55.11 25 39.24 40.91 52.36 24.89 26.33 34.44
35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 60.75 21.25 34.96 42.5 55.57 22.55 29.98 29.09
35020104 บ้านเตาไห 49.81 32.78 40.1 35.83 54.77 21.45 29.82 30.68
35020009 บ้านดู่ลาด 52.81 30 33.23 21.88 62.5 18 28.3 27.5
35020107 บ้านกุดเชียงหมี 59.79 30.71 44.41 31.43 54.25 22.4 27.72 31.5
35020116 บ้านกุดแห่ 38.84 24.55 24.05 25.68 56.88 24 27.4 25.94
35020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 35.35 20 24.17 41 50.25 32.8 26.68 22.5
35020091 บ้านโคกนาโก 52.38 21.88 31.41 27.5 55 14.67 30.57 31.25
35020188 บ้านคำสร้างช้าง 35.25 19 28.75 28.5 58.08 18.93 29.33 25
35020025 บ้านนาเรียง 45.89 24.09 28.82 28.41 57.08 17.33 28.02 26.94
35020019 บ้านนาเวียง 56.25 27.73 34.17 31.14 49.31 19.11 27.89 32.78
35020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 54.11 22.25 31.93 26 53.21 19.65 26.06 30
35020126 บ้านช่องเม็ก 43.46 28.1 34.35 24.76 49 20.8 27.7 30.25
35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 47.8 22.5 34.25 30.25 52.35 20.47 25.74 28.53
35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 55.25 32.78 35.44 38.61 47.92 21.33 30.9 25.83
35020030 บ้านโนนยาง 46.44 27.5 37.26 28.13 51.75 21.6 20.52 30.5
35020157 บ้านหวาย 53.26 26 27.47 33.13 45.39 20 26.69 32
35020193 บ้านส้มผ่อ 57.33 30 40.11 37.5 47.39 15.64 26.6 32.05
35020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 57.25 27 34.18 32.5 50.63 17.2 26.72 27
35020117 บ้านสมสะอาด 43 22.31 32.86 27.12 46.17 21.07 27.25 26.67
35020088 บ้านหนองชุม 56.45 23.5 38.29 32.75 48.3 20 24.13 28.13
35020127 บ้านหนองเลิงคำ 42.23 19.23 36.11 28.46 55.63 12 32.9 18.75
35020059 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 45.75 13.75 25 26.25 44.25 22.8 22.58 28
35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 34.19 23.33 27.78 27.22 47.78 16.89 25 27.86
35020036 บ้านหนองบอน 56.83 27.33 43.25 35 52.14 14.29 25.2 25.36
35020153 บ้านด่าน 46.45 23.86 34.35 28.98 42.5 20.22 27.36 26.53
35020045 บ้านนาโส่ 43.25 25 34.2 47.5 38.75 20.67 29.23 27.08
35020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 52.71 25.71 36.44 42.5 40.83 20 28.2 23.75
35020145 บ้านดอนฮี 53.01 24.44 29.24 31.39 41.59 20.36 23.45 27.27
35020087 บ้านหนองแข้ 64.79 31.43 35.89 47.5 43.75 14 26.1 28.75
35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 45 32.5 22.48 32.5 40.63 16.67 23.97 30.83
35020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 46.06 32.92 30 28.13 38.53 17.18 27.73 28.38
35020041 บ้านคำน้ำสร้าง 51.17 21.33 38.44 32.17 38.33 17.33 24.87 20.83
35020185 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 66.1 45 51.01 71
35020022 บ้านบะคอม 71.83 36.67 52.33 51.67
35020074 บ้านโสกน้ำขาว 68.42 45 53.82 45
35020173 บ้านดงสวรรค์ 72.64 46.43 46.29 46.07
35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา 64.7 42.5 42.86 48
35020081 บ้านกระจาย 58.25 42.92 40.93 52.5
35020128 บ้านบุ่งค้า 63.29 35.83 57.71 37.08
35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 66.58 28.33 48.53 48.75
35020110 บ้านแก้งนาคำ 58.25 25 43.68 60.63
35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 69.25 41 40.26 37
35020115 บ้านมันปลา 68 36.67 35.87 46.67
35020090 บ้านโคกสุวรรณ 59.93 30.71 47.74 44.29
35020039 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 60.2 32.96 43.51 44.81
35020037 บ้านหนองเรือ 46.88 33.75 40.99 56.88
35020068 บ้านคำผักหนาม 55.96 23.93 40.68 57.86
35020033 บ้านหนองเมืองกลาง 63.5 35 26.6 52.5
35020011 บ้านเสาเล้า 67.17 21.67 40.5 47.5
35020102 บ้านป่าตอง 60.83 36.5 42.91 35.75
35020184 บ้านสามแยกภูกอย 60.25 31.88 43.68 39.69
35020001 บ้านดงมะไฟ 61.5 23.33 40.51 47.78
35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 56.91 30 42.24 43.44
35020122 บ้านดอนมะซ่อม 52.75 37.5 44.63 33.75
35020098 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 61.27 28.33 39.21 38.33
35020008 บ้านสีสุก 58.83 31.67 38.18 38.33
35020002 บ้านคำครตา 57.42 32.11 39.98 37.37
35020015 บ้านนาโป่ง 63.03 32.78 33.68 35.83
35020105 บ้านกุดสำโรง 73.5 15 46.8 30
35020073 บ้านหนองบัวบาน 60.5 37.5 47.18 20
35020066 บ้านโพนดินแดง 67.8 20.5 33.74 41.75
35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 59.42 23.33 35.03 45.83
35020133 บ้านศรีแก้ว 57.24 30.68 42.01 32.61
35020079 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 60.05 25 35.94 41.5
35020143 บ้านหนองโสน 58.4 27 36.33 40
35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 63.86 20.71 45.48 30.71
35020089 บ้านโคกกลาง 57.08 20 41.33 41.67
35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 58.77 31.07 33.95 36.25
35020152 อนุบาลเลิงนกทา 49.99 31.7 37.2 41.05
35020027 บ้านกุดหิน 58.55 22 43.8 34.5
35020056 บ้านแดงหนองแซง 60.6 24 39.5 32.5
35020166 บ้านห้องแซง 54.46 29.64 40.1 32.32
35020064 บ้านกุดไกรสร 59.88 32.5 39.25 24.58
35020024 บ้านโคกกลาง 45.85 26.67 40.83 42.29
35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง 62.43 24 36.2 32.25
35020028 บ้านหนองตาไก้ 62.57 27.14 37.71 26.79
35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา 55 26.67 36.61 35.83
35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว 55.56 27.06 34.32 37.06
35020010 บ้านโสกผักหวาน 50.25 35 22.15 46.25
35020026 ชุมชนบ้านกำแมด 56.43 26 31.14 40
35020083 บ้านหนองสำโรง 52.96 26.43 44.86 29.29
35020187 บ้านน้ำคำ 57.25 25.71 31.38 37.86
35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 56.92 28.33 34.17 32.5
35020021 บ้านหนองแวง 59.13 17.5 41.48 33.75
35020147 บ้านกุดโจด 55.05 29 36.2 30
35020076 บ้านนิคม 52.95 32 30.12 35
35020170 บ้านโนนแดง 49.04 27.86 37.79 35
35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 54.83 28.33 32.91 32.22
35020181 บ้านหนองนกเขียน 49.5 28.33 33.73 36.67
35020150 บ้านแยประชาสรรค์ 48.43 24.55 37.23 37.73
35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง 65.42 23.33 31.63 27.5
35020005 บ้านคำแขนศอก 54.94 26.11 39.51 26.39
35020047 บ้านกุดแดง 53.17 26.67 40.83 26.25
35020135 บ้านศรีสว่าง 52 23.13 36.08 35.31
35020109 บ้านห้วยยาง 52.88 30 37.03 25
35020043 บ้านดงสำราญ 52.2 26 37.85 28
35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 49.16 33.75 31.37 29.69
35020020 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 49.42 23.85 34.02 36.15
35020013 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) 47.74 24.12 37.28 33.53
35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ 51.92 26.67 36.92 27.08
35020138 บ้านโนนหาด 50.98 27.08 32.8 31.25
35020182 บ้านป่าตาว 45.13 27 42.39 26.75
35020161 บ้านป่าชาด 52.25 23 37.48 28.5
35020029 บ้านหนองเหี่ย 47.89 27.78 35.86 28.61
35020148 บ้านนาจาน 59.67 25 31.02 24.17
35020080 บ้านม่วงไข่ 48.63 23.75 36.4 30.63
35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 54.11 25 33.01 25.36
35020120 บ้านหินสิ่ว 46.55 25.91 31.64 32.95
35020154 บ้านโป่งหนองสิม 45.71 28.46 30.82 31.92
35020038 บ้านหนองแก 49.63 22 29.49 35.5
35020176 บ้านพืชคาม 60 25 26.6 25
35020124 บ้านหนองแคนน้อย 46.77 21.82 33.98 33.64
35020162 บ้านหนองบึง 45.75 27.5 34.34 27.81
35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน 46.65 23.7 37.2 27.28
35020071 บ้านโนนใหญ่ 46.69 33.75 27.39 26.88
35020097 บ้านกลางสระเกษ 45.03 30.56 33.54 25.28
35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 50.59 23.75 31.57 28.13
35020131 บ้านโคกเจริญ 46.42 26.67 33.33 27.5
35020052 บ้านหวายกุดสว่าง 49.67 20 36.05 27.5
35020007 บ้านหนองลาดควาย 60.5 20 21.72 30.83
35020077 บ้านหนองบาก 51.65 21 28.17 31.75
35020174 บ้านหนองลุมพุก 48.03 25.33 34.22 24.67
35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 48.25 25.63 31.72 26.56
35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 38.88 21.25 37.16 33.75
35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 42.19 28.75 38.28 21.25
35020092 บ้านคำกลาง 43.94 32.5 26.43 26.56
35020141 บ้านคึมยาว 45.44 27.5 27.53 27.5
35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 44.75 21.67 33.44 27.92
35020060 บ้านนาทม 43.82 25.71 32.84 25.36
35020065 บ้านคำบอนศรีชุมพล 53.17 16.67 33.33 24.17
35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 43.4 25 30.75 28
35020048 บ้านนาซึม 45.38 28.13 28.24 25
35020085 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 43.25 22.78 31.92 28.06
35020096 บ้านเซโนนม่วง 35.06 33.75 32.11 25
35020123 น้อมเกล้า 45.33 28.13 24.76 26.09
35020149 บ้านพรหมนิยม 46.17 28.33 21.1 27.5
35020163 บ้านท่าศิลา 41.33 25.56 28.06 26.94
35020159 บ้านนาเซแสงวิไล 39.81 22.5 34.18 24.38
35020136 บ้านแสนสำราญ 39.63 22.5 30.7 27.5
35020061 บ้านโคกศรี 36.83 25.83 30.38 27.08
35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 38.75 23 27.34 31
35020051 บ้านผักกะย่า 47.31 18.75 26.9 26.88
35020031 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 37.57 23.33 26.98 27.92
35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 38.22 27.5 24.76 25
35020017 บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 38.58 23.33 22.58 30
35020086 บ้านดงสวาง 35.42 24.17 30.58 24.17
35020067 บ้านหนองแหน 35.88 22.5 29.43 25
35020134 บ้านโคกใหญ่ 37.25 20.83 26.58 26.67
35020040 บ้านเหล่าตำแย 32.79 20.83 30.8 26.67
35020129 บ้านป่าขี้ยาง 34.25 22.5 25.3 23.75
35020180 บ้านโสกน้ำใส 40 22.5 22.15 20
35020125 บ้านโคกก่อง 33.25 23 20.89 21
35020018 บ้านดอนหวาย 38.75 0 18.35 27.5
35020004 บ้านกุดกว้าง
35020034 บ้านสองคร
35020035 บ้านเอราวัณ
35020049 ชุมชนประชาสรรค์
35020057 บ้านคำเลา
35020058 บ้านม่วง
35020062 บ้านหนองหว้า
35020069 บ้านโนนประทาย
35020070 บ้านคำก้าว
35020072 บ้านหัวนา
35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม
35020100 บ้านโพธิญาณ
35020118 บ้านคำเกิ่ง
35020132 บ้านหนองแคน
35020171 บ้านคำเตย
35020172 บ้านหนองซ่งแย้
35020175 บ้านหนองสนม
35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่
35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้
35020183 บ้านไทยเจริญ
35020191 บ้านเหล่าหันทราย
35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์
35020194 บ้านนางาม