รอสักครู่..

school การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)

สรุปข้อมูล NT ปี 2563

ผลการประเมิน
ของแต่ละด้าน
ด้านคณิตศาสตร์ (รร.) ด้านภาษาไทย (รร.)
ดีมาก 6 7
ดี 47 68
พอใช้ 97 91
ปรับปรุง 25 9

ข้อมูล NT ปี 2563

การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test: NT) ปี 2563

รหัส SMIS โรงเรียน
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
35020001 บ้านดงมะไฟ 49 51.83 50.41
35020002 บ้านคำครตา 39.5 61.33 50.41
35020003 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 31.66 64.16 47.91
35020004 บ้านกุดกว้าง 54.8 57.1 55.95
35020005 บ้านคำแขนศอก 57.6 57.6 57.6
35020006 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 56 54.5 55.25
35020007 บ้านหนองลาดควาย 49 42.5 45.75
35020009 บ้านดู่ลาด 36.25 52.87 44.56
35020010 บ้านโสกผักหวาน 26 39.66 32.83
35020011 บ้านเสาเล้า 48 52.66 50.33
35020013 ทรายมูลประชาราษฏร์ 43.94 48.7 46.32
35020014 ชุมชนบ้านโคกยาว 51.05 54.72 52.88
35020015 บ้านนาโป่ง 41.33 54 47.66
35020016 บ้านเหล่าเมย 39 48.87 43.93
35020019 บ้านนาเวียง 43.4 53.95 48.67
35020020 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 71 59.75 65.37
35020021 บ้านหนองแวง 34.5 48.37 41.43
35020022 บ้านบะคอม 63 73 68
35020023 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 57.1 68.45 62.77
35020024 บ้านโคกกลาง 47.42 57.6 52.51
35020025 บ้านนาเรียง 33.5 21 27.25
35020026 ชุมชนบ้านกำแมด 59.56 48.96 54.26
35020027 บ้านกุดหิน 35.1 43.15 39.12
35020028 บ้านหนองตาไก้ 40 55 47.5
35020029 บ้านหนองเหี่ย 25.8 37 31.4
35020030 บ้านโนนยาง 39.41 55.08 47.25
35020031 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 29.75 41.81 35.78
35020033 บ้านหนองเมืองกลาง 23.66 37.77 30.72
35020034 บ้านสองคร 31 33.75 32.37
35020036 บ้านหนองบอน 40.7 45.85 43.27
35020037 บ้านหนองเรือ 26.88 34.61 30.75
35020038 บ้านหนองแก 42 60.66 51.33
35020039 อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 44.14 54.28 49.21
35020040 บ้านเหล่าตำแย 30.5 44.68 37.59
35020041 บ้านคำน้ำสร้าง 59.64 63.52 61.58
35020042 บ้านเที่ยงนาเรียง 71.8 80.2 76
35020043 บ้านดงสำราญ 36.71 41.35 39.03
35020044 บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 50.75 70.56 60.65
35020046 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 32 48.66 40.33
35020047 บ้านกุดแดง 30.66 45.5 38.08
35020048 บ้านนาซึม 26.62 32 29.31
35020050 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 51.52 54.05 52.79
35020051 บ้านผักกะย่า 27.68 37.75 32.71
35020052 บ้านหวายกุดสว่าง 27.92 41.46 34.69
35020053 บ้านสุขเกษม 29.54 42.31 35.93
35020054 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 24 24.75 24.37
35020055 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 30 39.32 34.66
35020056 บ้านแดงหนองแซง 31.08 38.85 34.96
35020057 บ้านคำเลา 31.57 46.71 39.14
35020058 บ้านม่วง 27 25.5 26.25
35020059 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 29.85 35.35 32.6
35020060 บ้านนาทม 44.14 45.57 44.85
35020061 บ้านโคกศรี 27.46 36.61 32.03
35020062 บ้านหนองหว้า 24.66 38.66 31.66
35020063 บ้านหนองหมี 57 45.65 51.32
35020064 บ้านกุดไกรสร 55.36 63.59 59.47
35020065 บ้านคำบอนศรีชุมพล 29 49.9 39.45
35020066 บ้านโพนดินแดง 53.33 54.91 54.12
35020067 บ้านหนองแหน 28.22 38.08 33.15
35020068 บ้านคำผักหนาม 68.75 58.5 63.62
35020069 บ้านโนนประทาย 37.71 55.57 46.64
35020070 บ้านคำก้าว 44 57.5 50.75
35020071 บ้านโนนใหญ่ 29.33 29 29.16
35020072 บ้านหัวนา 41 51.75 46.37
35020073 บ้านหนองบัวบาน 35.2 45.8 40.5
35020074 บ้านโสกน้ำขาว 0 0 0
35020075 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 45 46.18 45.59
35020076 บ้านนิคม 20.66 32.33 26.5
35020077 บ้านหนองบาก 48.83 58.5 53.66
35020078 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 69 66.43 67.71
35020080 บ้านม่วงไข่ 43 53.37 48.18
35020081 บ้านกระจาย 43.94 39.88 41.91
35020083 บ้านหนองสำโรง 34 38.7 36.35
35020084 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 32.33 38.16 35.25
35020085 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 57.62 60 58.81
35020086 บ้านดงสวาง 23.25 35.12 29.18
35020087 บ้านหนองแข้ 53 46 49.5
35020088 บ้านหนองชุม 34.9 41.72 38.31
35020089 บ้านโคกกลาง 27.11 31.11 29.11
35020090 บ้านโคกสุวรรณ 28 30.28 29.14
35020091 บ้านโคกนาโก 23.18 37.13 30.15
35020092 บ้านคำกลาง 21 29 25
35020093 บ้านเซซ่งพัฒนา 32.75 46.5 39.62
35020094 บ้านท่าลาดโนนตูม 20.25 37.37 28.81
35020095 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 51.21 51.82 51.51
35020096 บ้านเซโนนม่วง 0 0 0
35020097 บ้านกลางสระเกษ 49.61 52.76 51.19
35020098 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 37.34 46.43 41.89
35020099 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 44.88 53.33 49.11
35020100 บ้านโพธิญาณ 40.75 55.56 48.15
35020101 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 40.2 46.6 43.4
35020102 บ้านป่าตอง 84.5 66.91 75.7
35020103 ชุมชนบ้านศรีฐาน 31.17 38.67 34.92
35020104 บ้านเตาไห 24.41 35.04 29.72
35020105 บ้านกุดสำโรง 32 52.25 42.12
35020106 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 38.81 42.77 40.79
35020107 บ้านกุดเชียงหมี 30.06 33.59 31.82
35020108 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 51.46 50.23 50.85
35020109 บ้านห้วยยาง 25.57 32.57 29.07
35020110 บ้านแก้งนาคำ 43.83 47.91 45.87
35020112 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 48.25 47.75 48
35020113 บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 24.2 41.8 33
35020114 บ้านดอนม่วงป่าโมง 44.06 57.4 50.73
35020115 บ้านมันปลา 53.46 66.92 60.19
35020116 บ้านกุดแห่ 28.71 39.96 34.33
35020117 บ้านสมสะอาด 25.87 30.43 28.15
35020118 บ้านคำเกิ่ง 31 36.62 33.81
35020119 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 35.75 48.72 42.23
35020120 บ้านหินสิ่ว 52.54 71.68 62.11
35020121 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 34.76 45.76 40.26
35020122 บ้านดอนมะซ่อม 41.4 60 50.7
35020123 น้อมเกล้า 30.45 32.75 31.6
35020124 บ้านหนองแคนน้อย 33.76 36.58 35.17
35020125 บ้านโคกก่อง 27.71 30.5 29.1
35020126 บ้านช่องเม็ก 24.31 41.47 32.89
35020127 บ้านหนองเลิงคำ 28.05 49.55 38.8
35020128 บ้านบุ่งค้า 56 62.25 59.12
35020129 บ้านป่าขี้ยาง 24.66 37.5 31.08
35020131 บ้านโคกเจริญ 36.84 40.42 38.63
35020132 บ้านหนองแคน 47.25 51.12 49.18
35020133 บ้านศรีแก้ว 30.82 42.18 36.5
35020134 บ้านโคกใหญ่ 64.83 45.41 55.12
35020135 บ้านศรีสว่าง 31.33 31.5 31.41
35020136 บ้านแสนสำราญ 63.6 69.9 66.75
35020137 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 32.5 47.62 40.06
35020138 บ้านโนนหาด 39.36 41.9 40.63
35020139 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 51.66 53.5 52.58
35020142 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 52.9 58.95 55.92
35020143 บ้านหนองโสน 39.5 37.33 38.41
35020145 บ้านดอนฮี 27.21 40.21 33.71
35020146 บ้านม่วงกาชัง 37.2 50.65 43.92
35020147 บ้านกุดโจด 49.2 58.7 53.95
35020148 บ้านนาจาน 41.76 50.79 46.27
35020149 บ้านพรหมนิยม 27.75 43.2 35.47
35020150 บ้านแยประชาสรรค์ 54 62.44 58.22
35020151 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 61 62.86 61.93
35020152 อนุบาลเลิงนกทา 51.71 58.17 54.94
35020153 บ้านด่าน 37.72 51.44 44.58
35020154 บ้านโป่งหนองสิม 67.07 59.5 63.28
35020155 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 47.91 60.16 54.04
35020157 บ้านหวาย 47.12 53.25 50.18
35020158 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 35.55 49.5 42.52
35020159 บ้านนาเซแสงวิไล 27 40 33.5
35020161 บ้านป่าชาด 42.42 56.07 49.25
35020162 บ้านหนองบึง 51.6 56.9 54.25
35020163 บ้านท่าศิลา 37 46.33 41.66
35020165 ชุมชนห้องแซงวิทยา 53.06 55.83 54.45
35020166 บ้านห้องแซง 48.25 55.54 51.89
35020167 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 38.8 48.4 43.6
35020168 บ้านห้องคลองร่องคำ 44.21 45.67 44.94
35020169 บ้านโพง 50.4 83.85 67.12
35020170 บ้านโนนแดง 41.16 44.5 42.83
35020171 บ้านคำเตย 26.1 38.7 32.4
35020172 บ้านหนองซ่งแย้ 18 26.5 22.25
35020173 บ้านดงสวรรค์ 58 65.88 61.94
35020174 บ้านหนองลุมพุก 32 44.81 38.4
35020175 บ้านหนองสนม 31.22 30.33 30.77
35020176 บ้านพืชคาม 21.75 24.37 23.06
35020177 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 41 47.5 44.25
35020178 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 43.4 46.4 44.9
35020179 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 27.22 44.66 35.94
35020180 บ้านโสกน้ำใส 34.5 55.31 44.9
35020181 บ้านหนองนกเขียน 44 53 48.5
35020182 บ้านป่าตาว 55.12 49.5 52.31
35020183 บ้านไทยเจริญ 47 41.25 44.12
35020184 บ้านสามแยกภูกอย 38.66 50.83 44.75
35020185 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 49.6 47.6 48.6
35020187 บ้านน้ำคำ 35.9 51.36 43.63
35020188 บ้านคำสร้างช้าง 25.52 35.64 30.58
35020189 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 30.45 38.54 34.5
35020190 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 35.25 44.43 39.84
35020191 บ้านเหล่าหันทราย 66.42 52.57 59.5
35020192 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 23.37 33.56 28.46
35020193 บ้านส้มผ่อ 30.46 43.26 36.86
35020194 บ้านนางาม 34 52.5 43.25