รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านเซโนนม่วง
รหัส SMIS 35020096
รหัส OBEC 430218
รหัสกรทรวง 1035430218
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านบ้านเซ
ตำบล เชียงเพ็ง
อำเภอ ป่าติ้ว
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย โพธิ์ไทรเชียงเพ็ง
ผอ.โรงเรียน นางสาวทับทิม ยอดธรรม
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 40
ระยะทางถึงอำเภอ 8

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางสาวทับทิม  ยอดธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางสาวกิตรพัฒน์  การบรรจง ครูผู้ช่วย การประถมศึกษา
นางอาภา  ทองโท ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน การประถมศึกษา
นางอุบล  จันสว่าง ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวสุวรรณา  จันเปรม ครูธุรการ ปฐมวัย
นายสำรวย  รุ่งเรือง นักการภารโรง อื่นๆ
นางสาวเสาวลักษณ์  หมายมี ครู (อัตราจ้าง) พัฒนาชุมชน

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 7 4 1 5 1 3 1 2 0 0 0 24

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
89.5 74 81.75

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
38 29.88 21.88 27.34

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 96,000
งบประมาณต้นสังกัด 998,900
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 482,000
รวมทั้งสิ้น 1,576,900

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
6 0 6 3 0 3

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน