รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองแก)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านหนองแก
รหัส SMIS 35020038
รหัส OBEC 430082
รหัสกรทรวง 1035430082
ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านบ้านหนองแก
ตำบล กุดชุม
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย
ผอ.โรงเรียน นายกรุงศรี พิมพ์พรหม
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 15
ระยะทางถึงอำเภอ 15

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการ To be number one
โรงเรียนประชารัฐ

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายกรุงศรี  พิมพ์พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางสมจิตร  แก้ววิเศษ ครู การประถมศึกษา
นางสาววัชรา  สุดาเดช ครู หลักสูตรและการสอน
นายวิทยา  ผุดผ่อง ครู อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาวจุฑาทิพย์  หายทุกข์ ครู วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาวจุฑารัตน์  จันชารา ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
นางสาวอาทร  วรสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ นาฏศิลป์
นายประเสริฐ  จันทมาตย์ อื่นๆ เกษตรศาสตร์
นางสาวสุภาวินี  ศรีชาเนตร ครู (อัตราจ้าง) ปฐมวัย
นายชวลิต  ประทุมชาติ ครูธุรการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 13 11 9 5 12 16 12 11 0 0 0 89

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
84.25 89.25 86.75

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
32.36 33.72 30.23 26.7

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 1,712,431
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,448,404
ไม่ระบุงบประมาณ 242,000
รวมทั้งสิ้น 3,402,835

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
15 2 17 3 0 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน