รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
รหัส SMIS 35020098
รหัส OBEC 430210
รหัสกรทรวง 1035430210
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านป่าติ้ว
ตำบล โพธิ์ไทร
อำเภอ ป่าติ้ว
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย โพธิ์ไทรเชียงเพ็ง
ผอ.โรงเรียน นางกมลรัตน์ สำราญสุข
ระดับที่เปิดสอน ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 27
ระยะทางถึงอำเภอ 1

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน
เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.2
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก
โครงการ To be number one

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางกมลรัตน์  สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางสุวรรณนี  บุญบรรลุ ครู วิจัย
นางภาวนา  บริบูรณ์ ครู สังคมศึกษา
นางพัชรี  แก้วประภา ครู ภาษาไทย
นางพิกุล  อยู่เย็น ครู คณิตศาสตร์
นางสาวจิราภรณ์  ศรีวะโสภา ครู การประถมศึกษา
นางสาวพัชรินทร์  สิงห์ครุป ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
นางสาวกัณฑิมา  สว่างวงษ์ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์
นายประนมพร  บุญทศ ผู้ช่วยครู อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาวปัจฉิมาพร  ศรีตาแสง ครูธุรการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาวอุทัยวรรณ  สลับศรี ครู (อัตราจ้าง) การจัดการทั่วไป
นายปรัชญา  คุณุ ครู (อัตราจ้าง) พลศึกษา
นางสาวสุภิญญา  จันทร์สาขะ ครู (พนักงานงานราชการ) คอมพิวเตอร์
นายจิตประเสิรฐ  อยู่เย็น ครู (อัตราจ้าง) นาฏศิลป์

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 0 0 27 34 21 27 34 15 0 0 0 158

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
91.03 84.64 87.83

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
36 34.65 32.79 31.62

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 3,934,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,000,000
รวมทั้งสิ้น 4,934,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
10 1 11 0 0 0

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 0
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
3

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน