รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านหนองแสงโคกสะอาด
รหัส SMIS 35020099
รหัส OBEC 430211
รหัสกรทรวง 1035430211
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านหนองแสง
ตำบล โพธิ์ไทร
อำเภอ ป่าติ้ว
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย โพธิ์ไทรเชียงเพ็ง
ผอ.โรงเรียน นายปรีชา ดีหลี
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 28
ระยะทางถึงอำเภอ 3

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการในพระราชดำริ

โครงการอื่นๆ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายปรีชา  ดีหลี ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายสมจิตร  แสงบุญ ครู บริหารการศึกษา
นางมะลัยวรรณ  วิริยะ ครู หลักสูตรและการสอน
นางนิดหน่อย  บุญลิลา ครู พลศึกษา
นางภรภัทร  สุวรรณพันธ์ ครู การประถมศึกษา
นายอาคม  เชื้อไทย ช่างไฟฟ้า อื่นๆ
นางสาวนิตยา  อินอ่อน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ดนตรี
นางสาวกรกาญจ์  นันทยา ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
นายวันเฉลิม  วงค์เหลา ครู (อัตราจ้าง) รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาวนิภาพร  ศรีหารัตน์ ครู (อัตราจ้าง) สังคมศึกษา
นางสาววิลาวัลย์  นักธรรม ครู (อัตราจ้าง) บัญชี/การบัญชี
นางสาวรัตน์วิมล  เถาว์ชาลี ครูธุรการ วุฒิครูอื่น ๆ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 8 12 12 9 15 11 9 8 0 0 0 84

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
48 37.46 43.33 35.42

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 165,450
รวมทั้งสิ้น 165,450

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
15 0 15 0 2 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน