รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านป่าขี้ยาง
รหัส SMIS 35020129
รหัส OBEC 430304
รหัสกรทรวง 1035430304
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านบ้านป่าขี้ยาง
ตำบล บุ่งค้า
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย บุ่งค้า 17
ผอ.โรงเรียน นายวัฒนา หลักทอง
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 70
ระยะทางถึงอำเภอ 22

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้หน่วยงานทางการศึกษาใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน / เปิดทำการสอน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายวัฒนา  หลักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายสมเกียรติ  ไชยสัตย์ ครู การประถมศึกษา
นายประนูน  ดวงแก้ว ครู บริหารการศึกษา
นางสาวจินตนา  ภัทรมณีโชติ ครู ภาษาอังกฤษ
นางสาวเสาวรส  โสภาพ ครูธุรการ วิทยาศาสตร์
นายประเสริฐ  แสนศรี นักการภารโรง ไม่ใช่วุฒิครู

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 3 5 8 0 5 3 3 0 0 0 28

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 3 5 8 0 5 3 3 0 0 0 28

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
96.5 70 83.25

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
31.43 37.02 29.29 31.25

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 75,000
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 145,000
งบประมาณต้นสังกัด 2,596,900
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 150,000
รวมทั้งสิ้น 2,966,900

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
3 10 13 2 1 3

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน