รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน
รหัส SMIS 35020113
รหัส OBEC 430310
รหัสกรทรวง 1035430310
ที่อยู่ หมู่ 11 บ้านบ้านนาโพธิ์
ตำบล กุดแห่
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย 13
ผอ.โรงเรียน นายอภิศักดิ์ สระแก้ว
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 44
ระยะทางถึงอำเภอ 14

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายอภิศักดิ์  สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายจิระศักดิ์  สุขบัติ ครู บริหารการศึกษา
นางสาวอัญชลี  พละสูนย์ ครู วิจัย
นางสาวยุพิน  โภคสมบัติ ครู บริหารการศึกษา
นางอุ่นเรือน  มุทุกันต์ ครู ปฐมวัย
นางปัญจพร  โสฬสเบญจกูล ครู บริหารการศึกษา
นางสาวธัญญารัตน์  คุณเพ็ง ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวกัญญานัฐ  บุตรวงศ์ ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
นายนคร  สุรพิน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน บริหารการศึกษา
นางวิลาสินี  ศิริโส ครู (พนักงานงานราชการ) เกษตรศาสตร์
นางพรสวรรค์  ศรีสุวรรณ ครู (พนักงานงานราชการ) ปฐมวัย
นางสาวสุนันทา  นามวิเศษ เจ้าพนักงานธุรการ การจัดการทั่วไป

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 24 12 13 14 11 22 11 16 5 7 3 138

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
76.76 70.61 73.69

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
34.67 28.79 26.67 31.25 24.54 19 24.67 19.27

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 3,663,600
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,860,000
รวมทั้งสิ้น 5,523,600

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
20 0 20 0 5 5

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน