รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านหนองเมืองกลาง
รหัส SMIS 35020033
รหัส OBEC 430083
รหัสกรทรวง 1035430083
ที่อยู่ หมู่ 21 บ้านบ้านหนองเมืองกลาง
ตำบล กุดชุม
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กุดชุมคำน้ำสร้าง
ผอ.โรงเรียน -
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 11
ระยะทางถึงอำเภอ 11

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายสานิจ  มาตขาว ครู บริหารการศึกษา
นางสาวสุกัญญา  พันธ์สาย ครู การประถมศึกษา
นางนภาพร  มาตขาว ครู โภชนาการชุมชน
นางจีรานันท์  ชื่นตา ครู ภาษาอังกฤษ
นายวิสันต์  ชื่นตา ครู วิทยาศาสตร์
นางนิตยา  สีทาวงศ์ ครู บริหารการศึกษา
นางสุภาพร  ทองศรี ครู ภาษาไทย
นางวัฒนา  ผุดผ่อง ครู การประถมศึกษา
นางลำใย  ทาณะระ ครู (พนักงานงานราชการ) ปฐมวัย
นายอนนท์  ูจูมพิลา นักการภารโรง อื่นๆ
นางดวงตา  แจ่มขำ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาวยุภาประกา  กฤตาคม ครู (อัตราจ้าง) ไม่ใช่วุฒิครู
นายธีระวุฒิ  สุพรรณ ครูธุรการ บริหารการศึกษา

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 19 15 23 24 13 28 32 21 0 0 0 175

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
74.4 73.92 74.16

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
42 39.04 32.75 38.44

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 27,314
งบประมาณต้นสังกัด 3,239,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 140,000
รวมทั้งสิ้น 3,406,314

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
10 4 14 2 0 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน