รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านดอนม่วงป่าโมง
รหัส SMIS 35020114
รหัส OBEC 430311
รหัสกรทรวง 1035430311
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านดอนม่วง
ตำบล กุดแห่
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กุดแห่สามแยก
ผอ.โรงเรียน นายวิชัย โคตหา
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 45
ระยะทางถึงอำเภอ 10

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายบัณฑิต  รักชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางรพีพรรณ  อร่ามเรือง ครู ภาษาอังกฤษ
นางพิมพ์ณิภา  ประธาน ครู พลศึกษา
นางกรองแก้ว  ขวัญคำ ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวปนัดดา  วาริกุด ครู บริหารการศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์  สุปัตติ ครู ภาษาไทย
นางสาววรัญญา  สุมา ครู วิทยาศาสตร์
นางวิไลวรรณ  บุญชัยมาตย์ ครู (พนักงานงานราชการ) วิทยาศาสตร์
นางสาวหทัยพัชร์  กุลบุตร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาวศรีวลักษ์  อินจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 17 21 17 19 14 16 22 10 0 0 0 136

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
86.55 96.66 91.61

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
28.57 33.21 28.93 29.91

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 3,747,100
รวมทั้งสิ้น 3,747,100

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
10 0 10 0 2 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน