รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านดอนมะซ่อม
รหัส SMIS 35020122
รหัส OBEC 430297
รหัสกรทรวง 1035430297
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านบ้านดอนมะซ่อม
ตำบล โคกสำราญ
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย สร้างมิ่งโคกสำราญ
ผอ.โรงเรียน นายแถลง นาโควงค์
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 46
ระยะทางถึงอำเภอ 11

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการอาหารกลางวันประเภท 2
โครงการ To be number one

โครงการในพระราชดำริ

โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายแถลง  นาโควงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายกลิ่น  ทองสะอาด ครู บริหารการศึกษา
นายศักดิ์ธำรง  เพิ่มผล ครู บริหารการศึกษา
นางสาวปรีชญา  ธรรมจักร์ ครู บริหารการศึกษา
นายสุรเดช  แดงอาจ เจ้าพนักงานธุรการ การเกษตร
นางรุ่งรัตน์  ดีดวงพันธ์ ครู (อัตราจ้าง)
นายวัฒนา  นาควัจนะ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน บริหารการศึกษา
นายภัสกร  นาควัจนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ รัฐประศาสนศาสตร์
นางอรทัย  หนองเป็ด ครูพี่เลี้ยง อื่นๆ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 3 7 4 5 15 7 7 7 0 0 0 55

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
70.66 55.66 63.16

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
36 35.91 26.07 28.13

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 1,861,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,058,000
รวมทั้งสิ้น 2,919,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
17 0 17 2 0 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 1
เครื่องรับสัญญาณ 5
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
78,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน