รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านศรีแก้ว)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านศรีแก้ว
รหัส SMIS 35020133
รหัส OBEC 430287
รหัสกรทรวง 1035430287
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านบ้านศรีแก้ว
ตำบล ศรีแก้ว
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย สวาท-ศรีแก้ว
ผอ.โรงเรียน นายจรันต์ นิลสุ
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 27
ระยะทางถึงอำเภอ 27

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้ กศน. ใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน / เปิดทำการสอน
เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการ Sister School
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการโรงเรียนสุจริต
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก
โรงเรียนประชารัฐ
สะเต็มศึกษา (STEM)

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายจรันต์  นิลสุ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางสุมาลี  ลายทอง ครู การประถมศึกษา
นายอารีย์  นวลสิริ ครู เกษตรศาสตร์
นายทองใส  กาลจักร ครู วิทยาศาสตร์
นายพันทิพย์  ทรัพย์ทวี ครู การประถมศึกษา
นายมานพ  จันดาพันธ์ ครู การประถมศึกษา
นางทัศนีย์  ศีรษะภูมิ ครู คหกรรมศาสตร์
นายไสว  ลายทอง ครู การประถมศึกษา
นางรัตนา  จันดาพันธ์ ครู ปฐมวัย
นายประเคน  ตรีศูนย์ ครู บริหารการศึกษา
นางชุมพร  ตรีศูนย์ ครู การประถมศึกษา
นายสมใจ  เขียนด้วง ครู พลศึกษา
นางสาวธัญญารัตน์  พิลาจันทร์ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวตรีทิพย์  แสนยันต์ ครู (อัตราจ้าง) ภาษาอังกฤษ
นางประหยัด  คุณพาที ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อื่นๆ
นางสาวนุจรีภรณ์  กาวัลย์ ครูธุรการ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาวสุชาดา  ชื่นบุญ ครู (อัตราจ้าง) คณิตศาสตร์
นางสาวขวัญเรือน  อุ่นไธสง ครู (อัตราจ้าง) คณิตศาสตร์
นางสุดารัตน์  จำปาน้อย ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย
นางสาวอัมพร  กุมารสิทธิ์ ครู (อัตราจ้าง) ปฐมวัย
นางสาวนิตยา  ลานุสัตย์ ครู (อัตราจ้าง) ภาษาอังกฤษ
นายมานิต  แจ่มสุวรรณ นักการภารโรง ไม่ใช่วุฒิครู

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 28 28 34 31 36 31 29 28 0 0 0 245

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 16

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
87.2 82.8 85

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
38.96 37.22 33.52 29.86

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 295,000
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 100,000
งบประมาณต้นสังกัด 9,479,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,395,000
รวมทั้งสิ้น 11,269,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
20 19 39 10 0 9

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 4
รวมทั้งสิ้น
6

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน