รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโนนใหญ่)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านโนนใหญ่
รหัส SMIS 35020071
รหัส OBEC 430120
รหัสกรทรวง 1035430120
ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านบ้านโนนใหญ่
ตำบล ห้วยแก้ง
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กุดชุม 3
ผอ.โรงเรียน นายไตรณรงค์ ห้องแซง
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 13
ระยะทางถึงอำเภอ 13

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายไตรณรงค์  ห้องแซง ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางสาวพิมพ์วรรณ  วงษ์ศรีแก้ว ครู สุขศึกษา
นางอำพร  แย้มชื่น ครู ภาษาไทย
นายไตรณรงค์  ห้องแซง ครู การแนะแนว
นางจันที  เงาศรี ครู บริหารการศึกษา
นายชัยชนะ  ดาวษาวะ ครู การประถมศึกษา
นางสาวจรินธร  งามแก้ว ครูธุรการ รัฐประศาสนศาสตร์
นายกล้าหาญ  ชายทวีป นักการภารโรง อื่นๆ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
11 10 4 8 11 5 3 3 8 0 0 0 63

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
88.18 87.63 87.9

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
29.78 30.96 34.17 29.17

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 1,554,000
รวมทั้งสิ้น 1,554,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
7 0 7 0 0 0

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน