รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านคึมยาว)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านคึมยาว
รหัส SMIS 35020141
รหัส OBEC 430339
รหัสกรทรวง 1035430339
ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านบ้านคึมยาว
ตำบล สร้างมิ่ง
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย -
ผอ.โรงเรียน นายโกสัย โกษาแสง
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 23
ระยะทางถึงอำเภอ 17

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.2
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายโกสัย  โกษาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางฉัตราภรณ์  ศรีสวัสดิ์ ครู วิจัยและประเมินผลการศึกษา
นางสมลักษณ์  วิเศษศรี ครู ปฐมวัย
นายสุเวช  ลาสนธิ นักการภารโรง วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาวณัฐบดินทร์  ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ การบริหารทั่วไป
นางสาวบุษกร  หนองหงอก ครู (อัตราจ้าง) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 4 4 5 4 2 3 0 6 0 0 0 28

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 7

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
83 87 85

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
48 44.06 33.33 41.67

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 910,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 280,000
รวมทั้งสิ้น 1,190,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
9 0 9 0 2 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน