รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านหนองลุมพุก
รหัส SMIS 35020174
รหัส OBEC 430381
รหัสกรทรวง 1035430381
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านหนองลุมพุก
ตำบล คำเตย
อำเภอ ไทยเจริญ
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย
ผอ.โรงเรียน นายวิทูรย์ บุญปก
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่
ระยะทางถึงอำเภอ

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการโรงเรียนสีขาว
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายวิทูรย์  บุญปก ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางอรุณรัตน์  ศรีธาตุ ครู บริหารการศึกษา
นางอัญชลี  หมวดจุ้ย ครู สังคมศึกษา
นายทวนทอง  เอกทวีกุล ครู บริหารการศึกษา
นายสุริยา  วงศ์ชาลี ครู สังคมศึกษา
นางชำนาญ  แสวงผล ครู การประถมศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์  สมบูรณ์ ครูธุรการ อื่นๆ
นายจีรนันท์  แนวบุตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาวเนตรนภา  กุมารสิทธิ์ ครู (อัตราจ้าง) วิทยาศาสตร์

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 5 8 7 9 4 6 7 9 0 0 0 55

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
85.42 85.71 85.57

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
35.2 34.55 26.5 32.5

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 30,000
งบประมาณต้นสังกัด 3,100,500
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 30,000
รวมทั้งสิ้น 3,160,500

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
6 0 6 0 3 3

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 1
เครื่องรับสัญญาณ 3
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
76,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน