รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านกุดไกรสร)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านกุดไกรสร
รหัส SMIS 35020064
รหัส OBEC 430125
รหัสกรทรวง 1035430125
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านบ้านกุดไกรสร
ตำบล หนองหมี
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย
ผอ.โรงเรียน นายอดุลย์ สาระบาล
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 3.5
ระยะทางถึงอำเภอ 3.5

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.2
โครงการ To be number one

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายอดุลย์  สาระบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางสกุณี  เกตุงาม ครู คหกรรมศาสตร์
นางอรทัย  สุนทรารักษ์ ครู วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาวชมัยพร  ไชยบุญญา ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นางสาวชลิดา  ลาสนธิ ครูผู้ช่วย
นายประสิทธิ์  ไตรภูมิ นักการภารโรง สุขศึกษา
นายชวลิต  ศรีมันตะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่ใช่วุฒิครู
นางศิริรัตน์  ยศบุญ ครูธุรการ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาวจารวี  บุญทรัพย์ ครู (อัตราจ้าง) อื่นๆ
นางสาวนริญา  กาลจักร ครู (อัตราจ้าง) การพัฒนาชุมชน
นางสาวรื่นฤดี  แสงศรี ครู (อัตราจ้าง) ปฐมวัย

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
9 13 8 6 8 9 10 7 13 0 0 0 83

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
56.57 63.42 60

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
48 53 35.5 42.5

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 3,153,900
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 535,000
ไม่ระบุงบประมาณ 67,000
รวมทั้งสิ้น 3,755,900

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
5 2 7 1 1 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 1
เครื่องรับสัญญาณ 3
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
76,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน