รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
รหัส SMIS 35020155
รหัส OBEC 430333
รหัสกรทรวง 1035430333
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา
ตำบล สามัคคี
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย สามัคคี-กุดเซียงหมี
ผอ.โรงเรียน นายบุญป้อง สิงห์คู่
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 45
ระยะทางถึงอำเภอ 15

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการ Sister School
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายบุญป้อง  สิงห์คู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายเทวา  อัฒจักร์ ครู บริหารการศึกษา
นางขวัญจิตร  ตะนุมาตร ครู การประถมศึกษา
นางแววตา  ห้องแซง ครู คณิตศาสตร์
นางดวงรัตน์  สุขบัติ ครู วิทยาศาสตร์
นางวรรนิศา  ทุราช ครู คอมพิวเตอร์
นายกวีศักดิ์  ห้องแซง ครู พลศึกษา
นางพรทิพย์  แก้วหาญ ครู สังคมศึกษา
นางคำพูล  บุตรจันทร์ ครู สังคมศึกษา
นายจารุวัฒน์  คุณสุทธิ์ ครู สังคมศึกษา
นางหนูรักษ์  สิงห์คู่ ครู ภาษาไทย
นายณัฐวุฒิ  มูลสาร ครู คณิตศาสตร์
นางสาวฉัตรพิมล  เนติวัชรเวช ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
นางจารุกิตติ์  ละคร ครูพี่เลี้ยง สังคมศึกษา
นางธนิดา  สมประสงค์ ครู (พนักงานงานราชการ) วิทยาศาสตร์
นายสุริยา  บุญพันธ์ ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
นางสาวมุกดา  พุฒจันท ครูธุรการ ไม่ใช่วุฒิครู
นางลำพันธ์  หกขุนทศ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฐมวัย

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 15 8 11 10 15 12 12 9 18 11 11 132

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
88.2 90.4 89.3

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
29.45 32.53 26.59 25.28 31.48 19.48 29.83 31.56

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 4,342,000
ไม่ระบุงบประมาณ 1,942,500
รวมทั้งสิ้น 6,284,500

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
8 4 12 2 2 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน