รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียน)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน
รหัส SMIS
รหัส OBEC
รหัสกรทรวง
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
กลุ่มเครือข่าย
ผอ.โรงเรียน
ระดับที่เปิดสอน
ระยะทางถึงเขตพื้นที่
ระยะทางถึงอำเภอ

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายโสฬส  บุญทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางกรรณิการ์  มูลสมบัติ ครู การประถมศึกษา
นางสุทธิรักษ์  มิ่งขวัญ ครู ภูมิศาสตร์
นางอรวรรณ  วินัยโกศล ครู ภาษาอังกฤษ
นางจุฑารัตน์  พิเคราะห์ยาม ครู หลักสูตรและการสอน
นางสาวรัชนี  ศรีธรรม ครู บริหารการศึกษา
นางสาวมุกดาวัลย์  จิตรติภิญโญ ครูผู้ช่วย ชีววิทยา
นางสาวชุติธร  เจริญผิว ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวจิรชยา  บัวมาตย์ ครูธุรการ ภาษาไทย
นางสาวทัศนียา  ทุ่มโมง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ คอมพิวเตอร์
นางสาวนปภา  หวมหวล ครู (พนักงานงานราชการ) วุฒิครูอื่น ๆ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 20 18 23 18 17 14 21 28 0 0 0 159

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
69.33 83.11 76.22

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
42.22 40.42 41.67 62.85

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 300,000
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 340,000
งบประมาณต้นสังกัด 8,468,900
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,677,000
รวมทั้งสิ้น 10,785,900

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
35 0 35 2 1 3

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน