รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองบอน)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านหนองบอน
รหัส SMIS 35020036
รหัส OBEC 430080
รหัสกรทรวง 1035430080
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านหนองบอน
ตำบล กุดชุม
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กุดชุม - คำน้ำสร้าง
ผอ.โรงเรียน นายบารมี บุตรอำคา
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 7
ระยะทางถึงอำเภอ 7

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายบารมี  บุตรอำคา ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายแสงสวัสดิ์  พรมชาติ ครู พลศึกษา
นางวิลาวัลย์  ข่าทิพย์พาที ครู วิจัย
นางสาวมะลิวัลย์  ธรรมแท้ ครู พลศึกษา
นายสังคม  ธนูชาญ ครู บริหารการศึกษา
นางสาวจริญญา  สมุทรเขต ครู คณิตศาสตร์
นางสาวยุภาวรรณ  กอแก้ว ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
นางสาวศศิภัทร  สายสมบัติ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวอรวรรณ  ประทุมวัน ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวนัถยา  โสมอินทร์ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นางสาววงเดือน  สุนทรธรรม ครูผู้ช่วย ไม่ใช่วุฒิครู
นายเศรฐต์ชาญ  จันอุป ครูผู้ช่วย ดนตรี
นางสาวรติยา  ผาบุตรา ครู (พนักงานงานราชการ) ภาษาอังกฤษ
นางสุมาลี  ผุดผ่อง ครู (พนักงานงานราชการ) ปฐมวัย
นางธนัชพร  ส่งเสริม ครูธุรการ รัฐศาสตร์
นายถิรวัฒน์  จันทะมาตย์ นักการภารโรง อื่นๆ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 20 8 16 11 13 18 12 16 12 17 11 154

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
77.2 73.4 75.3

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
37.6 33.78 28.75 25 39.89 22.23 31.16 24.55

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 907,000
งบประมาณต้นสังกัด 5,706,150
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 40,000
รวมทั้งสิ้น 6,653,150

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
10 8 18 4 0 3

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน