รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านส้มผ่อ)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านส้มผ่อ
รหัส SMIS 35020193
รหัส OBEC 430372
รหัสกรทรวง 1035430372
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านนาเงิน
ตำบล ส้มผ่อ
อำเภอ ไทยเจริญ
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย คำเตย ส้มผ่อ ไทยเจริญ
ผอ.โรงเรียน นายสวาส ดารังวัล
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 25
ระยะทางถึงอำเภอ 15

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ (English Bilingual Education : EBE)

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายสวาส  ดารังวัล ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายปิยะรัฐ  ศรีวะสุทธิ์ ครู พลศึกษา
นางนริศรา  คชอาจ ครู หลักสูตรและการสอน
นางดวงจันทร์  พรมแพง ครู หลักสูตรและการสอน
นางอุษณีย์  เวชกามา ครู วิจัย
นางพิมพ์พิมล  นวลศิริ ครู บริหารการศึกษา
นายยิ่งยง  เอียดบัว ครู บริหารการศึกษา
นางนงลักษณ์  ดารังวัล ครู บริหารการศึกษา
นางประริชาติ  เอียดบัว ครู บริหารการศึกษา
นางนงค์นุตร  สุภารัตน์ ครู ปฐมวัย
นางสายสวาท  มณีเขียว ครู ภาษาไทย
นางอุบลวรรณ  กุลสิงห์ ครู บริหารการศึกษา
นายพุฒิพงษ์  เคนโยธา ครู วิทยาศาสตร์
นางสาวบุษบา  หงษ์คำ ครูผู้ช่วย การประถมศึกษา
นางสาวอรวรรณ  พันธุระ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นางแพรวนภา  เวชกามา อื่นๆ คอมพิวเตอร์
นางสาวกัญญาภัทร  ทับรัตน์ ครู (พนักงานงานราชการ) คอมพิวเตอร์
นายทองม้วน  ทับแสง ช่างไฟฟ้า ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาวขนิษฐา  ขันติจิตร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พัฒนาชุมชน

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 15 14 20 21 23 24 19 22 8 13 12 191

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
54.09 70.72 62.4

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
28 31.03 30.83 28.3 21.14 16.63 38.25 20.31

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 100,000
งบประมาณต้นสังกัด 1,051,005
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 986,529
รวมทั้งสิ้น 2,137,534

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
21 4 25 12 5 15

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 4
รวมทั้งสิ้น
6

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน