รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี
รหัส SMIS 35020084
รหัส OBEC 430222
รหัสกรทรวง 1035430222
ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านโคกสะอาด
ตำบล โคกนาโก
อำเภอ ป่าติ้ว
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย
ผอ.โรงเรียน นายแมนพงษ์ เมฆเสนา
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 25
ระยะทางถึงอำเภอ 13

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายกุศล  โสภาลุน ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางพิมพ์ชยาณัฐ  ศรีชัย ครู หลักสูตรและการสอน
นายสวัสดิ์  เอมสมบูรณ์ ครู หลักสูตรและการสอน
นางสาววชิรญา  สุนทรารักษ์ ครู ภาษาอังกฤษ
นายอิทธิเดช  เสมอใจ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสุกัญญา  อ่อนแสง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ภาษาไทย
นางสาวพรวิไล  จันทร์ตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวสุมาลี  เลาะหะนะ ครู (อัตราจ้าง) อื่นๆ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 3 4 7 3 4 6 10 7 0 0 0 44

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
67.33 71.33 69.33

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
38.29 39.8 36.07 27.23

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 1,884,500
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 520,000
รวมทั้งสิ้น 2,404,500

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
1 5 3 0 1 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 1
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
75,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน