รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์))

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
รหัส SMIS 35020039
รหัส OBEC 430077
รหัสกรทรวง 1035430077
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านกุดชุมพัฒนา
ตำบล กุดชุม
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กุดชุมคำน้ำสร้าง
ผอ.โรงเรียน นายราชันต์ บุญหล้า
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 1
ระยะทางถึงอำเภอ 0.5

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก
โรงเรียนประชารัฐ

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายราชันต์  บุญหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน หลักสูตรและการสอน
นางสาวกฤติยากรณ์  สมนึก ครู ภาษาอังกฤษ
นางสุรินทร  จันทร์เก ครู อื่นๆ
นางอุรา  จันทร์ศิริ ครู ประวัติศาสตร์
นางเยาวภา  เวชพูล ครู คหกรรมศาสตร์
นางบุษรี  กาหลิบ ครู สังคมศึกษา
นางเทียนทอง  ชื่นตา ครู หลักสูตรและการสอน
นายพัฒนพงษ์  แสงสุข ครู หลักสูตรและการสอน
นางวราภรณ์  ป้องโล่ห์ ครู อื่นๆ
นายสุนทร  ป้องโล่ห์ ครู สังคมศึกษา
นางวราภรณ์  มุตุมาจันทร์ ครู การประถมศึกษา
นายมงคล  เยาวไสย์ ครู ภาษาไทย
นางประกอบ  วรรณวิโรจน์ ครู บริหารการศึกษา
นายไกรสมุทร  บุตรเรือง ครู วิทยาศาสตร์
นางขวัญใจ  แก้วทอง ครู ปฐมวัย
นางวิริยา  สองจันทร์ ครู ภาษาอังกฤษ
นางอมรรัตน์  บุตรเรือง ครู ภาษาอังกฤษ
นางสาวธนาภรณ์  จันทะมาตย์ ครู คอมพิวเตอร์
นางมลิวรรณ์  แน่นอุดร ครู ภาษาอังกฤษ
นางสาวมยุรี  ไชยแสง ครู บริหารการศึกษา
นางศศิธร  ไตรยสุทธิ์ ครู หลักสูตรและการสอน
นางพงศ์ผกา  บัวหอม ครู บริหารการศึกษา
นางสาวสุพรรณี  ไชยแสง ครู บริหารการศึกษา
นางสาวศิริวรรณ  พาลแก้ว ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
นายกงจักร  เชื้อบัณฑิต ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์
นางพรพิมล  เสนาพรหม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อื่นๆ
นางวิไลภรณ์  นามมั่น ครูธุรการ รัฐศาสตร์
นางชุรีย์  ลาพานิช ครู (อัตราจ้าง) การประถมศึกษา
นางชนมณี  ประทุมชาติ ครู (อัตราจ้าง) ปฐมวัย
นายยีน  บุญหล้า จ.ห้องสมุด บริหารธุรกิจ
นางสาวปริยากร  กองแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ภาษาอังกฤษ
นายประยูร  อุ่นตา นักการภารโรง อื่นๆ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 20 37 52 53 67 80 72 103 0 0 0 484

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 2 2 2 2 3 2 3 0 0 0 17

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
74.47 65.17 69.82

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
48.71 40.77 45.74 54.41

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 11,825,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 84,549
รวมทั้งสิ้น 11,909,549

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
27 10 37 0 2 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 4
รวมทั้งสิ้น
6

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน