รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโนนประทาย)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านโนนประทาย
รหัส SMIS 35020069
รหัส OBEC 430092
รหัสกรทรวง 1035430092
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านบ้านโนนประทาย
ตำบล หนองแหน
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย หนองแหน-โพนงาม
ผอ.โรงเรียน นายสุริโย โสมณวัฒน์
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 27
ระยะทางถึงอำเภอ 27

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายสุริโย  โสมณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางเข็มทอง  พงษาปาน ครู บริหารการศึกษา
นางสุภา  สุขกำเนิด ครู การประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ  ภูกองไชย ครู ภาษาไทย
นางสุวรัตน์  วันธานี ครู บริหารการศึกษา
นางงามนิตย์  ไพรศรี ครู การประถมศึกษา
นายอารีย์  พรดอนก่อ ครู บริหารการศึกษา
นายเฉลียว  ปาละจูม ครู บริหารการศึกษา
นายเฉลิม  วันธานี ครู บริหารการศึกษา
นางพรรณี  ปาละจูม ครู นาฏศิลป์
นางปัทมาภรณ์  ม่วงมูลตรี ครู บริหารการศึกษา
นายพัฒนกิจ  สมบัติหล้า ครู วิทยาศาสตร์
นายไพโรจน์  ภูกองไชย ครู บริหารการศึกษา
นายมนตรี  อดกลั้น ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นายนันท์ธิไกร  มนูบุตร ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นายกฤตภาส  กัฐจน์ธาดา ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
นางสาววาสนา  สายจันดา ครูผู้ช่วย ปฐมวัย
นางสาววิกันดา  สามาอาพัฒน์ ครูธุรการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวรินดา  กองทอง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ภาษาไทย

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 33 25 24 24 20 26 31 31 18 17 21 270

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
71.83 78 74.91

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
33.5 34.83 29.38 25.39 32.44 19.97 29.59 24.22

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 1,910,000
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 90,000
งบประมาณต้นสังกัด 7,695,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,930,000
รวมทั้งสิ้น 11,625,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
23 0 23 0 5 5

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 4
รวมทั้งสิ้น
6

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน