รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143
รหัส SMIS 35020023
รหัส OBEC 430367
รหัสกรทรวง 1035430367
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านสร้างช้าง
ตำบล ไผ่
อำเภอ ทรายมูล
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย
ผอ.โรงเรียน นายวาทยุทธ พุทธพรหม
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 20
ระยะทางถึงอำเภอ 9

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 4 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ (English Bilingual Education : EBE)
โรงเรียนประชารัฐ
สะเต็มศึกษา (STEM)

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายวาทยุทธ  พุทธพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางสมบัติ  เศิกศิริ ครู การประถมศึกษา
นางสาวพิศมัย  สุวรรณหาญ ครู พลศึกษา
นายสนั่น  เหลาคำ ครู สังคมศึกษา
นางอนงค์  เกิดศรีทอง ครู หลักสูตรและการสอน
นางอุรา  เวฬุวนารักษ์ ครู ภาษาไทย
นางอรุณลักษณ์  บุญทศ ครู การประถมศึกษา
นายสง่า  วรรณจันทร์ ครู พลศึกษา
นายอดุลเดช  ผิวคำสิงห์ ครู บริหารการศึกษา
นางฉวีวรรณ  คำสะอาด ครู ปฐมวัย
นายวรวิทย์  เดชาธนภัส ครู ดนตรี
นางรจนา  เดชาธนภัส ครู วิทยาศาสตร์
นางพิมพิลา  กฤษณกาฬ ครู การประถมศึกษา
นายพิชญ์ชากร  กุมมารสิทธิ์ ครูผู้ช่วย นาฏศิลป์
นางสาวบุญรอด  ม่วงศิลา ครูผู้ช่วย ปฐมวัย
นางสาวชวนทิพย์  วิเศษวงษา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ การประถมศึกษา
นายเสฏฐวุฒิ  เวฬุวนารักษ์ ครู (อัตราจ้าง) เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 24 27 17 15 20 25 14 18 20 10 17 207

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
54.93 51.06 53

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
32.83 32.09 28.33 28.91 26.91 24.94 29.31 21.88

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 760,000
งบประมาณต้นสังกัด 7,994,537
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 116,076
รวมทั้งสิ้น 8,870,613

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
34 0 34 0 3 3

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 4
รวมทั้งสิ้น
6

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน