รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านแก้งนาคำ
รหัส SMIS 35020110
รหัส OBEC 430318
รหัสกรทรวง 1035430318
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านแก้งนาคำ
ตำบล กุดเชียงหมี
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กุดเชียงหมี - สามัคคี
ผอ.โรงเรียน นายอัฐพล ดำริห์
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 45
ระยะทางถึงอำเภอ 20

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 4 ผลการประเมิน ผ่าน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายอัฐพล  ดำริห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายเดเวช  ศรีอุบล ครู การประถมศึกษา
นางมุทิตา  แวงวรรณ ครู จิตวิทยา
นางอนุรีย์  พิลาจันทร์ ครู จิตวิทยา
นางสาวมันทณา  สุวะไกร ครู (อัตราจ้าง) ภาษาไทย
นางสาวปิยรัตน์  ชำนิสาร ครูธุรการ คอมพิวเตอร์

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 3 9 9 4 6 8 8 9 0 0 0 56

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
82 83 82.5

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
35 36.38 32.5 35.16

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 1,725,000
รวมทั้งสิ้น 1,725,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
4 2 6 3 1 3

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 3
เครื่องรับสัญญาณ 6
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 0
รวมเป็นเงิน(บาท)
80,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน