รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโพง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านโพง
รหัส SMIS 35020169
รหัส OBEC 430323
รหัสกรทรวง 1035430323
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านบ้านโพง
ตำบล ห้องแซง
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย ห้องแซง
ผอ.โรงเรียน นายสุรศักดิ์ กากแก้ว
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 60
ระยะทางถึงอำเภอ 30

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการ To be number one

โครงการในพระราชดำริ

โครงการอื่นๆ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายสุรศักดิ์  กากแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางรัตกูล  คำนนท์ ครู ภาษาไทย
นางสุภาพร  มูลสาร ครู บริหารการศึกษา
นางบุหงา  พินิจพล ครู บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาวพูลทรัพย์  เมฆไชยภักดิ์ ครู บริหารการศึกษา
นางสาวรินลดา  แสงวงค์ ครู การประถมศึกษา
นางสุกรรณิกา  เพ็งศรีโคตร ครู บริหารการศึกษา
นางแสงอรุณ  เจริญตา ครู บริหารการศึกษา
นางสาวนภาพร  สายเชื้อ ครู ภาษาอังกฤษ
นางณัฏฐ์พิชา  บุญทันเอกธนัช ครู บริหารการศึกษา
นางรัตนา  ไชยสุทธิ์ ครู ปฐมวัย
นางสาวกมลพรรณ  ศรีสุพรรณ์ ครู บริหารการศึกษา
นางรัตนา  ไชยสุทธิ์ ครู ปฐมวัย
นางวรรณณี  กาหลิบ ครู ปฐมวัย
นางพิศมัย  เหมนวล ครู (พนักงานงานราชการ) คอมพิวเตอร์
นางสาวอาริยา  ชื่นชม ครู (พนักงานงานราชการ) คอมพิวเตอร์
นางเยาวภา  แก่นนาคำ เจ้าพนักงานธุรการ ภาษาอังกฤษ
นางทิพย์เกสร  จันทร์สว่าง ครู (อัตราจ้าง) ปฐมวัย
นายอุทิศ  กกฝ้าย นักการภารโรง ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาวอัจฉรา  บุญลบ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นายทศวรรษ  กลุ้มศิลป์ ครูผู้ช่วย สุขศึกษา

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 13 12 8 17 13 12 15 16 18 13 17 154

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
61.33 54.33 57.83

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
36.86 35.07 30.89 32.37 34.02 23.25 32.82 25.45

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 85,071
งบประมาณต้นสังกัด 6,411,800
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 402,000
รวมทั้งสิ้น 6,898,871

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
8 9 17 6 0 6

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน