รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า
รหัส SMIS 35020190
รหัส OBEC 430391
รหัสกรทรวง 1035430391
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านนาเฮือง
ตำบล น้ำคำ
อำเภอ ไทยเจริญ
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย น้ำคำ-คำไผ่
ผอ.โรงเรียน นายจำรัส มูลสาร
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 30
ระยะทางถึงอำเภอ 13

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายจำรัส  มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน จิตวิทยา
นางจุฬาลักษณ์  มูลสาร ครู ปฐมวัย
นายสิทธินันท์  แก้วจันทร์ ครู ภาษาไทย
นายพิชาญ  เมืองหงษ์ ครู คอมพิวเตอร์
นายประพันธ์  โภคาแสง ครู การประถมศึกษา
นางกุลวดี  หวานสูงเนิน ครู การประถมศึกษา
นางจรรญาวัลย์  บุญบรรลุ ครู บรรณารักษ์ศาสตร์
นายบุญญากฤษณ์  สายนะที ครู อื่นๆ
นางสาวดนิตา  โพธิบูรณ์ ครู ภาษาอังกฤษ
นางสาวพิมพ์พิลัย  อุนาพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ อื่นๆ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 10 6 13 10 7 17 11 17 0 0 0 91

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
81.77 69.33 75.55

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
27.6 31.18 25 25.31

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 3,966,100
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 20,000
รวมทั้งสิ้น 3,986,100

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
18 21 39 0 0 0

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน