รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านกุดหิน)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านกุดหิน
รหัส SMIS 35020027
รหัส OBEC 430085
รหัสกรทรวง 1035430085
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านบ้านกุดหิน
ตำบล กำแมด
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย
ผอ.โรงเรียน นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีคุ้ม
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 14
ระยะทางถึงอำเภอ 14

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้หน่วยงานทางการศึกษาใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน / เปิดทำการสอน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายทะรา  ศรีมันตะ ครู สุขศึกษา
นางสาวเอื้ออารีย์  โพธิ์ไพร ครู บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาวเตือนใจ  ภูมิสะอาด ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวพรทิพย์  แสนสิ่ง ครู (อัตราจ้าง) วิทยาศาสตร์
นางสาวนวลอนงค์  โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ การจัดการทั่วไป

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 9 18 8 8 13 8 12 17 0 0 0 93

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
73.42 74.57 74

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
40 38.08 37.5 27.73

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 1,247,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 387,115
รวมทั้งสิ้น 1,634,115

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
6 0 6 1 2 3

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 2
เครื่องรับสัญญาณ 6
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
82,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน