รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองหมี)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านหนองหมี
รหัส SMIS 35020063
รหัส OBEC 430124
รหัสกรทรวง 1035430124
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านบ้านหนองหมี
ตำบล หนองหมี
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย นาโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี
ผอ.โรงเรียน -
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 9
ระยะทางถึงอำเภอ 9

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้หน่วยงานทางการศึกษาใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน / เปิดทำการสอน
เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โรงเรียนประชารัฐ

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายอิศราวุธ  คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางอารัดดา  เอกศรี ครู ปฐมวัย
นางศิริภรณ์  กุดหอม ครู คณิตศาสตร์
นายเสริฐ  เรียงลิลา ครู การประถมศึกษา
นายศุภชัย  ไปใกล้ ครู วิทยาศาสตร์
นายไสว  อ่อนคำ ครู วิทยาศาสตร์
นางสวลี  มีชัย ครู ปฐมวัย
นายประสงค์  คำมาโฮม ครู บริหารการศึกษา
นายมนัส  วิเศษรัตน์ ครู บริหารการศึกษา
นางสาวนฤมล  แปยอ ครู การประถมศึกษา
นางสาวภูษิตา  พลมาตย์ ครู ภาษาอังกฤษ
นางพัทนันท์  มาตขาว ครู ปฐมวัย
นางสาวดาริน  มะณีวงษ์ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นายกฤติมา  เชื้อประทุม ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์
นายชยพล  เงินราช ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
นางสาวธนพร  น้อยมาลา ครู (พนักงานงานราชการ) คอมพิวเตอร์
นางวรพรรณ  ชุมคง ครู (พนักงานงานราชการ) ภาษาไทย
นางสาวจรัสศรี  เรียงลิลา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อื่นๆ
นายวรรณเศรษฐ์  จันทร์สว่าง ครูธุรการ คอมพิวเตอร์
นายกฤษณะ  จิตรสูงเนิน นักการภารโรง อื่นๆ
นายเทอดศักดิ์  ปาละวงษ์ ครู (อัตราจ้าง) ศิลปะ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 15 13 19 16 13 15 15 16 16 18 13 169

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
78.25 77.75 78

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
32.89 32.4 31.94 27.78 31.78 18.41 36.91 23.83

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 4,201,200
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 750,000
รวมทั้งสิ้น 4,951,200

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
25 10 35 5 0 5

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน