รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว
รหัส SMIS 35020106
รหัส OBEC 430314
รหัสกรทรวง 1035430314
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านบ้านกุดแข้ด่อน
ตำบล กุดเชียงหมี
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กุดเชียงหมีสามัคคี
ผอ.โรงเรียน นายอาทิตย์ โพธิ์ขาว
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 46
ระยะทางถึงอำเภอ 23

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายวรชาติ  ธนาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายภักดี  มูลหลวง ครู บริหารการศึกษา
นางสาวอมรรัตน์  ห้องแซง ครู ภาษาอังกฤษ
นางแววตา  แสวงศรี ครู บริหารการศึกษา
นางสาวอทิตา  โคตรสมบัติ ครู ภาษาอังกฤษ
นางวัชรินทร์  โพธิ์ขาว ครู คณิตศาสตร์
นายพิชิต  ศรีคำแซง ครู ภาษาไทย
นายเฉลิมพงษ์  หล้าเพชรงาม ครู อื่นๆ
นางอุทรทิพย์  คุณสุทธิ์ ครู บริหารการศึกษา
นางนรินทร์  ศิริสอน ครู สังคมศึกษา
นางสาวยุพิน  พลราษฎร์ ครู (พนักงานงานราชการ) วุฒิครูอื่น ๆ
นายเกรียงศักดิ์  แสงฉวี นักการภารโรง ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาววัตชิลาพร  สุวะศรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาวจิราพร  ผาเวช ครู (อัตราจ้าง) คอมพิวเตอร์
นางสาวนริศรา  ล้ำนาค ครูธุรการ วิทยาศาสตร์

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 17 28 20 17 18 14 17 17 12 10 15 185

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
62.61 66.15 64.38

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
32.67 37.46 31.67 26.56 40.65 20.19 34.56 28.52

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 4,067,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 681,500
รวมทั้งสิ้น 4,748,500

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
16 4 20 4 1 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน