รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านคำผักหนาม)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านคำผักหนาม
รหัส SMIS 35020068
รหัส OBEC 430094
รหัสกรทรวง 1035430094
ที่อยู่ หมู่ 10 บ้าน153 บ้านคำผักหนาม
ตำบล หนองแหน
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแหนโพนงาม
ผอ.โรงเรียน นายชราวุธ วะชุม
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 23
ระยะทางถึงอำเภอ 23

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการ To be number one

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายชราวุธ  วะชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางนฤมล  ไทยมิตร ครู บริหารการศึกษา
นางพนมยงค์  เมืองแวง ครู บริหารการศึกษา
นายสมเดช  รากทอง ครู การประถมศึกษา
นายสมพงษ์  รากทอง ครู บริหารการศึกษา
นางวิภา  บรรเทา ครู พลศึกษา
นางรัษฎาพร  สุขหงษ์ ครู บรรณารักษ์ศาสตร์
นายเชิดศักดิ์  เมืองแวง ครู ไม่ใช่วุฒิครู
นางประภา  กองศรีมา ครู บริหารการศึกษา
นายประยงค์  บรรเทา ครู เกษตรศาสตร์
นายกิตติคุณ  โบราณมูล ครูธุรการ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 26 15 12 22 22 18 17 21 0 0 0 153

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
63.42 80 71.71

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
45.33 35.29 38.45 44.05

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 40,000
งบประมาณต้นสังกัด 2,998,600
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 800,000
รวมทั้งสิ้น 3,838,600

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
20 6 26 8 0 8

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน