รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหินสิ่ว)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านหินสิ่ว
รหัส SMIS 35020120
รหัส OBEC 430295
รหัสกรทรวง 1035430295
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านบ้านหินสิ่ว
ตำบล โคกสำราญ
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย สร้างมิ่ง - โคกสำราญ
ผอ.โรงเรียน นางสาวขนิษฐา ผ่องแผ้ว
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 40
ระยะทางถึงอำเภอ 10

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1

โครงการในพระราชดำริ

โครงการอื่นๆ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางสาวขนิษฐา  ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายพรประสิทธิ์  ทุมจันทร์ ครู เกษตรศาสตร์
นายไกลกังวล  วิสาการ ครู ฟิสิกส์
นางวิลาวัณย์  พวงพันธ์ ครู ชีววิทยา
นางวนิดา  แวดล้อม ครู เคมี
นางสุมาลี  บุญกัณฑ์ ครู วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางปัทมาพร  ฉิมเพชร ครู ภาษาอังกฤษ
นายพิจิตร  บำรุงภักดี ครู บริหารการศึกษา
นางปภัฎชมณ  บุญเพ็ง ครู คณิตศาสตร์
นายปัญญา  กันหาคุณ เจ้าพนักงานธุรการ อื่นๆ
นางสาวอรุโณทัย  กลบกลิ่น ครู (อัตราจ้าง) ภาษาไทย
นางปวริศา  เครือดี เจ้าหน้าที่ธุรการ การตลาด

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 8 10 11 18 11 26 15 9 0 0 0 108

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
76.44 60.88 68.66

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
31.4 31.5 31.38 26.88

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 6,154,600
รวมทั้งสิ้น 6,154,600

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
7 7 14 1 0 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน