รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านบุ่งค้า)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านบุ่งค้า
รหัส SMIS 35020128
รหัส OBEC 430303
รหัสกรทรวง 1035430303
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านบ้านบุ่งค้า
ตำบล บุ่งค้า
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย 17 บุ่งค้า
ผอ.โรงเรียน นายบุญจันทร์ ทาตะไชย
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 55
ระยะทางถึงอำเภอ 20

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายบุญจันทร์  ทาตะไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายสมบัติ  บุปผาดา ครู วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นางสาวทิพย์สุภา  สุขกวี ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางรินรดา  ภูมีรัตนโชติ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวปิยะนุช  คำพันธ์ ครูผู้ช่วย การประถมศึกษา
นายสุคิด  วันลา นักการภารโรง อื่นๆ
นายกฤษฎา  เนื้อนวล ครู (อัตราจ้าง) วิทยาศาสตร์
นายเกษมพันธุ์  ธรรมปัต ครู (อัตราจ้าง) คอมพิวเตอร์
นางอะมรากูล  ทาตะไชย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ คอมพิวเตอร์
นางสุรัตน์  บุบผาดา ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย
นางสาวเจนจิรา  เนื้อนวล ครูธุรการ ไม่ใช่วุฒิครู

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 3 4 7 10 7 7 5 9 0 0 0 52

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
83.33 78 80.66

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
58 48.29 44.58 40.63

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 30,000
งบประมาณต้นสังกัด 1,903,050
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 400,000
รวมทั้งสิ้น 2,333,050

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
7 3 10 1 1 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน