รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านหนองแคนน้อย
รหัส SMIS 35020124
รหัส OBEC 430305
รหัสกรทรวง 1035430305
ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านบ้านหนองแคนน้อย
ตำบล บุ่งค้า
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย ที่ 17(บุ่งค้า)
ผอ.โรงเรียน นายสุริยันต์ บุญกัณฑ์
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ ุ60
ระยะทางถึงอำเภอ 27

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการอาหารกลางวันประเภท 2
โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.2

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายสุริยันต์  บุญกัณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายสุริยัน  หนองสุธรรม ครู ภาษาไทย
นายเวนิส  ศรีวะสุทธิ์ ครู บริหารการศึกษา
นายนิวัติ  เปรยรัตน์ ครู บริหารการศึกษา
นางธัลย์วดี  ธนโชติสกุลวานิช ครู ปฐมวัย
นายธีระพล  สมคะเณย์ ครู บริหารการศึกษา
นางพัชริกา  คำแสน ครู บริหารการศึกษา
นายสาคร  คำแสน ครู ศิลปะ
นางเต็มศิริ  บุญกัณฑ์ ครู วิทยาศาสตร์
นายวัชรพร  แสงสว่าง ครู คณิตศาสตร์
นางสาวสุภาพร  อาทิเวช ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสดุดีพร  พรหมบุตร ครู (พนักงานงานราชการ) ปฐมวัย
นางอรทัย  กันหาฤกษ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ปฐมวัย
นายูทูลทองใจ  แสนสุข นักการภารโรง วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาวกนกวรรณ  ทวีการ ครูธุรการ ภาษาอังกฤษ
นายวัชระพล  บุญกัณฑ์ ครู (อัตราจ้าง) คอมพิวเตอร์
นางสาวรนิฎากร  ศรีมันตะ ครู (อัตราจ้าง) คณิตศาสตร์
นางนิชธิมา  ศรีวะสุทธิ์ ครู (อัตราจ้าง) วุฒิครูอื่น ๆ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 24 30 28 21 27 33 18 20 0 0 0 201

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
37.43 32.75 27.86 29.91

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 215,000
งบประมาณต้นสังกัด 3,373,996
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 3,353,999
รวมทั้งสิ้น 6,942,995

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
40 0 40 2 1 3

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 3
รวมทั้งสิ้น
5

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน