รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
รหัส SMIS 35020119
รหัส OBEC 430294
รหัสกรทรวง 1035430294
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านโคกสำราญ
ตำบล โคกสำราญ
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย
ผอ.โรงเรียน นายดิษฐ บุบผามาลา
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 43
ระยะทางถึงอำเภอ 6

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการ Sister School
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายดิษฐ  บุบผามาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางกฤษณา  หนองหงอก ครู นาฏศิลป์
นางวราณี  ภูมี ครู คณิตศาสตร์
นางสุวรรณา  สีสง่า ครู วิทยาศาสตร์
นางกวิกานต์  วารินทร์ ครู จิตวิทยา
นายทรงพล  กัมมันตะคุณ ครู การประถมศึกษา
นางเพ็ญจันทร์  ประสารศรี ครู วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นางรัตนพร  ยศภัทรธนาภา ครู สุขศึกษา
นางอัจฉราภรณ์  ทองสะอาด ครู การประถมศึกษา
นางรติรส  โคตหา ครู หลักสูตรและการสอน
นายบรรลุ  ภาประเวศ ครู รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาวคันธรัตน์  อิสรีย์สุขดำรง ครู คหกรรมศาสตร์
นายเชิดชัย  เอกศรี ครู การประถมศึกษา
นางพูลศรี  แก้วปัชฌาย์ ครู เกษตรศาสตร์
นางสาวกมลพรรณ  ฝ่ายดี ครู การประถมศึกษา
นางสาวเข็มพร  จันทประสาร ครูผู้ช่วย ปฐมวัย
นางสาวกาญจนา  ชัยณรงค์ ครูพี่เลี้ยง อื่นๆ
นางสาวสุดาทิพย์  สอนฮุม ครู (อัตราจ้าง) วิทยาศาสตร์
นายสมาน  ธรรมจักร์ นักการภารโรง อื่นๆ
นายประมวล  ดีดวงพันธ์ ครูธุรการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวพรนิภา  กาฬเนตร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฐมวัย

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 35 26 29 27 30 28 32 32 33 25 15 312

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
64.72 70.88 67.8

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
38 32.76 29.17 23.61 27.45 18.51 28.38 23.35

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 2,000,000
งบประมาณต้นสังกัด 12,129,900
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 550,000
รวมทั้งสิ้น 14,679,900

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
27 0 27 6 0 6

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 4
รวมทั้งสิ้น
6

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน