รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่))

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)
รหัส SMIS 35020054
รหัส OBEC 430110
รหัสกรทรวง 1035430110
ที่อยู่ หมู่ 10 บ้านบ้านคำม่วงไข่
ตำบล โนนเปือย
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กำแมด/โนนเปือย
ผอ.โรงเรียน -
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 13
ระยะทางถึงอำเภอ 13

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

โครงการในพระราชดำริ

โครงการอื่นๆ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางเสาวภา  วิสัย ครู เกษตรศาสตร์
นายอุดร  จุลตะคุ ครู พลศึกษา
นางอัจจิมา  ยาวโนภาส ครู บริหารการศึกษา
นางสาวนุสรา  ระวังดี ครู (พนักงานงานราชการ) ภาษาอังกฤษ
นายชิดชนก  มโนจิตร ครู (อัตราจ้าง) วิทยาศาสตร์
นายวีระพงษ์  พิจารณ์ ครู (อัตราจ้าง) ภาษาไทย

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 5 6 5 9 6 9 3 3 0 0 0 46

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
84.88 80.88 82.88

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 300,000
งบประมาณต้นสังกัด 1,250,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 469,000
รวมทั้งสิ้น 2,019,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
7 0 7 3 0 3

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน