รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล))

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)
รหัส SMIS 35020003
รหัส OBEC 430360
รหัสกรทรวง 1035430360
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านบ้านโคกก่อง
ตำบล ดงมะไฟ
อำเภอ ทรายมูล
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย ดู่ลาด ดงมะไฟ นาเวียง
ผอ.โรงเรียน นายฉลองชัย เมืองมัจฉา
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 22
ระยะทางถึงอำเภอ 14

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จัดการเรียนการสอนอนุบาล 3 ขวบ
เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายฉลองชัย  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางบุญนำ  คงทวี ครู การประถมศึกษา
นายบัวพันธ์  คงทวี ครู การประถมศึกษา
นางสาวสุภาพร  วรรณเชษฐ์ ครู การประถมศึกษา
นางสาวสุภาภรณ์  แดงกลาง ครูธุรการ ภาษาไทย
นายพงศธร  บุญปก ครู (อัตราจ้าง) วิทยาศาสตร์
นางชลทิชา  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม ครู (พนักงานงานราชการ) สังคมศึกษา
นายสมหมาย  ศรีดี ครู (อัตราจ้าง) พลศึกษา

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 6 6 8 5 8 11 9 12 0 0 0 65

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
76.8 78 77.4

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
44.8 46.13 26.5 23.75

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 2,341,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 697,000
รวมทั้งสิ้น 3,038,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
3 3 6 3 0 3

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 1
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
75,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน