รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านคำสร้างช้าง
รหัส SMIS 35020188
รหัส OBEC 430389
รหัสกรทรวง 1035430389
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านคำสร้างช้าง
ตำบล น้ำคำ
อำเภอ ไทยเจริญ
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 (น้ำคำ - คำไผ่)
ผอ.โรงเรียน นายณภัทร์ บุญทรัพย์
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 30
ระยะทางถึงอำเภอ 10

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จัดการเรียนการสอนอนุบาล 3 ขวบ
เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายธนู  ว่องไวตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายสังวาลย์  รักเพื่อน ครู บริหารการศึกษา
นางสาวสุรารักษ์  ไชยรักษ์ ครู วิทยาศาสตร์
นางวัลลภา  วังจันทร์ ครู การประถมศึกษา
นางสาวมลทิวา  ทิวะศะศิธร์ ครู คอมพิวเตอร์
นางมณีวรรณ  ปั้นทอง ครู นาฏศิลป์
นายมานพ  ปัญญา ครู การประถมศึกษา
นางทิพสุมน  นันทจักร์ ครู ปฐมวัย
นายกฤษฎา  โภคพันธ์ ครู วิทยาศาสตร์
นางนิราวัลย์  นาใต้ ครู ปฐมวัย
นางกัลยา  พุทธคุณ ครู บริหารการศึกษา
นางสาวเพ็ญแข  ศรีวะโสภา ครู คอมพิวเตอร์
นายอำนวยชัย  วงษ์นาม ครู (พนักงานงานราชการ) รัฐประศาสนศาสตร์
นายชินกร  สายสีแก้ว ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
นางสาวนวพร  พลมั่น ครู (อัตราจ้าง) อื่นๆ
นายวุฒิไกร  ว่องไวตระกูล นักจัดการงานทั่วไป คอมพิวเตอร์
นางสาวลัดดา  ศรีวะรา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ คอมพิวเตอร์
นายอรรถเดช  คุณยะโคตร ครู (อัตราจ้าง) นาฏศิลป์
นางบุษบา  ชาคำ ครูธุรการ อื่นๆ
นางสาวอนุสรณ์  ผลกอง ครู (อัตราจ้าง) ภาษาไทย

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 16 11 13 10 14 15 17 11 15 13 15 150

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
81.09 53.81 67.45

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
32 28.4 27.95 26.99 25.23 20.43 29.53 25.63

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 200,000
งบประมาณต้นสังกัด 5,812,400
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 3,126,000
รวมทั้งสิ้น 9,138,400

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
17 20 37 1 0 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน