รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านห้วยแก้งหนองศาลา
รหัส SMIS 35020075
รหัส OBEC 430119
รหัสกรทรวง 1035430119
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านบ้านห้วยแก้ง
ตำบล ห้วยแก้ง
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กุดชุม 3
ผอ.โรงเรียน -
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 6
ระยะทางถึงอำเภอ 7

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือดีเด่น
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการ Sister School
โรงเรียนประชารัฐ
สะเต็มศึกษา (STEM)

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายจรัส  บูรณกิตติ ครู
นางหทัยรัตน์  เคหาบาล ครู บริหารการศึกษา
นางนภาพร  ศิลาโชติ ครู บริหารการศึกษา
นางคำหมุ่ย  ไนยะกูล ครู บริหารการศึกษา
นางวิรัตน์  พรรษา ครู การประถมศึกษา
นายประหยัด  แสงศรี ครู อื่นๆ
นางอัมพร  แสงศรี ครู การประถมศึกษา
นายไชยพจน์  ศรีวะสุทธิ์ ครู หลักสูตรและการสอน
นายพุฒิพงศ์  บุณยโพธิ ครู บริหารการศึกษา
นายไชยา  คำทวี ครู บริหารการศึกษา
นางเบญจวรรณ  สีใสลา ครู ภาษาไทย
นางวารี  อัฒจักร ครู วิทยาศาสตร์
นายพิเชษฐ์  ประเสริฐสังข์ ครูธุรการ วุฒิครูอื่น ๆ
นายสมบูรณ์  วันทาดี ช่างไฟฟ้า การประถมศึกษา
นางสาวกฤษณา  สมคะเณย์ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 9 12 12 15 13 12 16 12 25 18 18 162

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
62.42 70.14 66.28

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
39 34.75 35 40.63 36.54 25.5 30.04 29.23

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 4,001,450
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 42,500
รวมทั้งสิ้น 4,043,950

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
11 10 21 2 1 3

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน