รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโคกเจริญ)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านโคกเจริญ
รหัส SMIS 35020131
รหัส OBEC 430299
รหัสกรทรวง 1035430299
ที่อยู่ หมู่ 18 บ้านบ้านโคกเจริญ
ตำบล บุ่งค้า
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย
ผอ.โรงเรียน สิบเอกกริชเพชร โสภาพ
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 50
ระยะทางถึงอำเภอ 15

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการในพระราชดำริ

โครงการอื่นๆ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
สิบเอกกริชเพชร  โสภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางเนรมิตร  โสภาพ ครู หลักสูตรและการสอน
นางรุ้งราวรรณ  พงษ์เกษม ครู วิทยาศาสตร์
นางวิไลลักษณ์  เศษสุวรรณ ครู บริหารการศึกษา
นางสาวสุภัตรา  มูลสาร ครู ภาษาไทย
นางสาวสุนิษา  บุญชม ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นายสมาน  พลไชย นักการภารโรง คอมพิวเตอร์
นางกัญญาภัค  พันธุ์ดวง ครู (พนักงานงานราชการ) ปฐมวัย
นางสาวณัฐชยา  อุปลี ครูธุรการ คอมพิวเตอร์
นางวราภรณ์  พลไชย ครูพี่เลี้ยง อื่นๆ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 9 4 11 9 11 13 14 14 0 0 0 85

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
55.8 51.6 53.7

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
36.5 30.69 36.25 32.03

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 242,000
งบประมาณต้นสังกัด 4,429,100
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,007,000
รวมทั้งสิ้น 5,678,100

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
17 0 17 4 0 4

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 2
เครื่องรับสัญญาณ 6
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
82,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน