รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านแยประชาสรรค์
รหัส SMIS 35020150
รหัส OBEC 430286
รหัสกรทรวง 1035430286
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านบ้านแย
ตำบล สวาท
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย สวาท - ศรีแก้ว
ผอ.โรงเรียน นายพิชัย ไกรการ
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 72
ระยะทางถึงอำเภอ 8

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จัดการเรียนการสอนอนุบาล 3 ขวบ
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายพิชัย  ไกรการ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายอาคม  ธานี ครู บริหารการศึกษา
นางวิไลวรรณ  ผิวคำสิงห์ ครู บริหารการศึกษา
นางพรทิพย์  คล้ายแดง ครู การประถมศึกษา
นายเล้ง  สร้อยแก้ว ครู บริหารการศึกษา
นางสุภารักษ์  แท่นแก้ว ครู จิตวิทยา
นางสาวกนกวรรณ  วรนุช ครูธุรการ พลศึกษา
นางสาวเจนจิรา  ภาวะนิช ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ภาษาอังกฤษ
นางสาวกัณฐมณี  โสพาส ครู (อัตราจ้าง) คอมพิวเตอร์
นายทรงสิทธิ์  เสวะนา ครู (อัตราจ้าง) พลศึกษา

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 18 15 9 18 17 16 14 15 0 0 0 122

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
85.68 76.84 81.26

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
37.14 30.34 32.14 28.57

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 450,000
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 1,473,000
งบประมาณต้นสังกัด 202,524
รวมทั้งสิ้น 2,125,524

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
5 25 25 10 0 10

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน