รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านสุขเกษม)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านสุขเกษม
รหัส SMIS 35020053
รหัส OBEC 430108
รหัสกรทรวง 1035430108
ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านบ้านสุขเกษม
ตำบล โนนเปือย
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษากำแมดโนนเปือย
ผอ.โรงเรียน นายอินทร์ตอง คลังดงเค็ง
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 10
ระยะทางถึงอำเภอ 10

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายอินทร์ตอง  คลังดงเค็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางสุภัสสร  ช่วยรักษ์ ครู อื่นๆ
นายสวัสดิ์  จันดี ครู พลศึกษา
นายบุญเนาว์  มงคลมะไฟ ครู เกษตรศาสตร์
นางละมัย  ภารสำเร็จ ครู คหกรรมศาสตร์
นางประนอม  จิตรมาส ครู การประถมศึกษา
นางสาวสุดใจ  แปนนาค ครู บริหารการศึกษา
นายสมชาย  ศรีตาแสง ครู พัฒนาชุมชน
นางธิติสุดา  จันละบุตร ครู ภาษาอังกฤษ
นางจิรัชยา  คำย้าว ครู ปฐมวัย
นางขนิษฐา  เที่ยงธรรม บลิส ครู สุขศึกษา
นางเบ็ญจวัลย์  ศรีดา ครูผู้ช่วย
นางสาววราภรณ์  วันดี ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นายประสพ  ศรีวะรมย์ ครู (พนักงานงานราชการ) คณิตศาสตร์
นางเนตรฤดี  ทองน้อย ครู (พนักงานงานราชการ) อื่นๆ
นายภูมินันท์  บุญกัณฑ์ ครู (พนักงานงานราชการ) อื่นๆ
นางอำพร  ละว้า ครู (พนักงานงานราชการ) อื่นๆ

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 17 19 23 10 15 15 10 19 17 17 19 181

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
94.88 66 80.44

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
48 39.7 38.13 35.55 39.5 19.18 27.46 21.88

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 3,327,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,078,181
รวมทั้งสิ้น 4,405,181

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
25 0 25 1 0 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน