รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านป่าตอง)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านป่าตอง
รหัส SMIS 35020102
รหัส OBEC 430215
รหัสกรทรวง 1035430215
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านป่าตอง
ตำบล โพธิ์ไทร
อำเภอ ป่าติ้ว
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย โพธิ์ไทรเชียงเพ็ง
ผอ.โรงเรียน นายจรัล แก้วประภา
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 25
ระยะทางถึงอำเภอ 2.5

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
โครงการโรงเรียนสุจริต
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายจรัล  แก้วประภา ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางวราภรณ์  สวัสดิ์ตระกูล ครู ภาษาอังกฤษ
นายวีระพล  พูดดี ครู ภูมิศาสตร์
นางสวาท  กันยาวรรณ ครู สังคมศึกษา
นายพิชิต  สวัสดิ์ตระกูล ครู สุขศึกษา
นายสถาพร  สามัตถิยะ ช่างไฟฟ้า ภาษาไทย
นางพวงทิพย์  เขียวคราม ครู (อัตราจ้าง) ภาษาไทย
นางสาวฐิตาภรณ์  แก้วประภา ครู (อัตราจ้าง) วิทยาศาสตร์
นายธวัชชัย  วงษ์กล้า ครูธุรการ พลศึกษา

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 7 8 7 7 6 16 6 12 0 0 0 69

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
67.42 84.85 76.14

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
52.67 49.58 34.58 35.42

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 1,302,030
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 60,000
รวมทั้งสิ้น 1,362,030

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
1 0 1 2 0 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 1
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
75,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน