รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร))

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)
รหัส SMIS 35020031
รหัส OBEC 430089
รหัสกรทรวง 1035430089
ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านบ้านหัวงัว
ตำบล กำแมด
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กำแมดโนนเปือย
ผอ.โรงเรียน นายภัทรพล อาษาสิงห์
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 12
ระยะทางถึงอำเภอ 12

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายภัทรพล  อาษาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางสาวรัชนัน  บุญทวี ครู บริหารการศึกษา
นายภูริวัฒ  เฉิดฉาย ครู ภาษาอังกฤษ
นางเครือวัลย์  โมนะตระกูล ครู สังคมศึกษา
นางกานดา  ทองใบ ครู การประถมศึกษา
นางสาวนลพรรณ  อุ่นหล้า ครู บริหารการศึกษา
นางเรือนเพ็ชร  ศรีตาแสง ครู การประถมศึกษา
นางสุนทรา  ศรีตาแสง ครู บริหารการศึกษา
นายเทียน  คุณุ ครู บริหารการศึกษา
นางสาวเจนจิรา  สุตะภักดิ์ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นางสาวกิติยา  ศักดิ์ศรี ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา
นางสาวจิตลัดดา  โมรา ครูธุรการ คอมพิวเตอร์
นายถาวร  สุวรรณเพชร นักการภารโรง เกษตรศาสตร์
นางสาวรัตนา  ช่างไชย ครู (อัตราจ้าง) ปฐมวัย
นางสาวจุฑารัตน์  บังศรี ครู (พนักงานงานราชการ) คอมพิวเตอร์
นางสาวพัชรียา  สุวรรณเพ็ชร ครู (อัตราจ้าง) ภาษาไทย

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 23 28 17 27 23 30 22 26 0 0 0 196

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
79.92 90.56 85.24

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
34.33 36.97 30 33.59

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 40,000
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 300,000
งบประมาณต้นสังกัด 4,083,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 3,077,000
ไม่ระบุงบประมาณ 1,700,000
รวมทั้งสิ้น 9,200,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
5 24 29 6 0 6

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน