รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน ชุมชนบ้านกำแมด
รหัส SMIS 35020026
รหัส OBEC 430084
รหัสกรทรวง 1035430084
ที่อยู่ หมู่ 16 บ้านกำแมด
ตำบล กำแมด
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย
ผอ.โรงเรียน นายประหยัด ทองน้อย
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 15
ระยะทางถึงอำเภอ 15

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 4 ผลการประเมิน ผ่าน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายประหยัด  ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางละอองดาว  ทองใบ ครู หลักสูตรและการสอน
นายมนตรี  ศิริดล ครู ดนตรี
นายมานิต  ทองใบ ครู อุตสาหกรรมศิลป์
นางวนิดา  ลูกเงาะ ครู ภาษาไทย
นายทวี  วงษ์สว่าง ครู คณิตศาสตร์
นางรุ่งสุริยา  ทองน้อย ครู บริหารการศึกษา
นางไพรรินทร์  ศรีมันตะ ครู สังคมศึกษา
นายไวกูล  ลำพุทธา ครู เกษตรศาสตร์
นางสาวสิรินารถ  พรหมชาติ ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
นางสาววรินดา  ผาด่านแก้ว ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย
นายสุรพล  ลำพุทธา นักการภารโรง การประถมศึกษา
นางสาววิลาณี  นามพล เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาษาไทย
นายชัชชล  แก่นบุบผา เจ้าพนักงานธุรการ คอมพิวเตอร์
นายสุระชัย  สุริโย ครูพี่เลี้ยง คอมพิวเตอร์

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 18 20 21 20 28 19 22 19 0 0 0 167

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
82.33 74 78.16

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
44.67 36.38 37.08 41.15

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 1,127,400
งบประมาณต้นสังกัด 5,770,800
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,448,441
รวมทั้งสิ้น 8,346,641

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
8 7 15 1 0 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน