รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองแข้)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านหนองแข้
รหัส SMIS 35020087
รหัส OBEC 430228
รหัสกรทรวง 1035430228
ที่อยู่ หมู่ 13 บ้านหนองแข้
ตำบล โคกนาโก
อำเภอ ป่าติ้ว
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย โคกนาโก
ผอ.โรงเรียน นายคณุตม์ บุเงิน
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 17
ระยะทางถึงอำเภอ 7

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการในพระราชดำริ

โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางโอภาสน์  หนูสลุง ครู วิทยาศาสตร์
นางสุปรียาพร  ศรีโชค ครู บริหารการศึกษา
นางวันเพ็ญ  อินอ่อน ครู สังคมศึกษา
นายชัชวาลย์  ยั่งยืน ครู วิทยาศาสตร์
นางศรีนวล  ปภุสสโร ครู การประถมศึกษา
นางปานทอง  ยั่งยืน ครู บริหารการศึกษา
นางสาวพัชรีภรณ์  พาลำโกน ครู คณิตศาสตร์
นางสาวรัฐ  ลำพุทธา ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
นางสาวหนึ่งฤทัย  ล้อมเสถียร ครู (อัตราจ้าง) ภาษาอังกฤษ
นางสาววัลลภา  โนนตูม ครู (อัตราจ้าง) วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 4 6 4 10 8 9 11 4 12 8 14 90

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 66

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
75 60.25 67.62

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
38.67 32.04 38.54 30.21 36.38 18.41 31.34 27.34

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 310,000
งบประมาณต้นสังกัด 3,644,600
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 2,299,348
รวมทั้งสิ้น 6,253,948

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
15 2 17 1 2 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน