รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
รหัส SMIS 35020078
รหัส OBEC 430207
รหัสกรทรวง 1035430207
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
ตำบล กระจาย
อำเภอ ป่าติ้ว
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กระจายศรีฐาน
ผอ.โรงเรียน นายสราวุฒิ ปุริสา
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 29
ระยะทางถึงอำเภอ 4

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการ Sister School
โรงเรียนประชารัฐ

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายสราวุฒิ  ปุริสา ผู้อำนวยการโรงเรียน ประวัติศาสตร์
นางสาววนิดา  มะโข ครู บริหารการศึกษา
นางสุพรรณ  หอมหวล ครู การประถมศึกษา
นางพัชรี  กัลยา ครู หลักสูตรและการสอน
นายสถิตย์  ช่างเหล็ก ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 อื่นๆ
นางสาวธัญนิตา  เดชโนนสังข์ ครูธุรการ คอมพิวเตอร์
นางชัชฎา  ศรีวะรมย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ภาษาไทย
นายวิทยา  ลุนโพง ครู (อัตราจ้าง) ภาษาไทย

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 11 6 8 4 8 6 11 5 0 0 0 59

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
92 94.5 93.25

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
46.4 42.35 42.5 43.75

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณหน่วยงานอื่น 306,800
งบประมาณต้นสังกัด 1,241,246
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 385,000
รวมทั้งสิ้น 1,933,046

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
0 0 0 0 2 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน