รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองเรือ)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านหนองเรือ
รหัส SMIS 35020037
รหัส OBEC 430081
รหัสกรทรวง 1035430081
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านบ้านหนองเรือ
ตำบล กุดชุม
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย กุดชุม-คำน้ำสร้าง
ผอ.โรงเรียน นางสาวกุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 7
ระยะทางถึงอำเภอ 7

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ไม่ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นางสาวกุลชนกนันท์  ธนโชติกิจเกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นายชัยณรงค์  ไชยแสง ครู การประถมศึกษา
นางวันเพ็ญ  บุญมั่ง ครู วิทยาศาสตร์
นางละออง  ศรีกา ครู ภาษาอังกฤษ
นายนันทพงศ์  มงคลแก้วเลิศ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
นายทองสุข  แก้วลี เจ้าพนักงานธุรการ การเกษตร
นางสาวภัคจิรา  ไชยจิตร ครู (อัตราจ้าง) อุตสาหกรรมศิลป์
นางสุดสายใจ  พยุงวงษ์ ครู (อัตราจ้าง) อื่นๆ
นางสาวกรุณา  เศรษฐนันท์ ครูธุรการ ภาษาไทย

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 6 6 6 8 8 5 11 8 0 0 0 58

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
92 79.5 85.75

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
40 33.13 30.83 42.71

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 1,454,500
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 110,000
รวมทั้งสิ้น 1,564,500

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
5 1 6 1 0 0

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 1
เครื่องรับสัญญาณ 6
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
79,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน