รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านหนองบัวบาน
รหัส SMIS 35020073
รหัส OBEC 430122
รหัสกรทรวง 1035430122
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านบ้านหนองบัวบาน
ตำบล ห้วยแก้ง
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย ที่3
ผอ.โรงเรียน นายยุทธพล เวฬุวนารักษ์
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 9
ระยะทางถึงอำเภอ 9

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายยุทธพล  เวฬุวนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางนาฏยา  วังคะฮาด ครู คณิตศาสตร์
นายอดุลย์  ศรีจันทร์ ครู เกษตรศาสตร์
นางรัตนาภรณ์  ภวะวิจารณ์ ครู การประถมศึกษา
นายสายยนต์  มูลสาร ครู บริหารการศึกษา
นางสาวนิรมล  ดอกจันทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ภาษาไทย
นายชาญชัย  มุละชิวะ นักการภารโรง อื่นๆ
นางสาวอรทัย  ศรีประยงค์ อื่นๆ รัฐศาสตร์
นางสาววิภาพร  ทองบ่อ ครูธุรการ คณิตศาสตร์

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 4 4 5 10 3 6 9 11 0 0 0 52

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
77.81 80 78.9

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
40 38 35.63 32.81

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 899,666
รวมทั้งสิ้น 899,666

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
15 0 15 1 0 1

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

รายการ
จำนวน
จานดาวเทียม 0
เครื่องรับสัญญาณ 2
จอ LED 32 นิ้ว 6
Harddisk 2TB 1
ค่าซ่อมระบบ(บาท) 5,000
รวมเป็นเงิน(บาท)
72,000

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 0
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 0
รวมทั้งสิ้น
1

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน