รอสักครู่..

account_balance ข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านสมสะอาด)

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียน บ้านสมสะอาด
รหัส SMIS 35020117
รหัส OBEC 430340
รหัสกรทรวง 1035430340
ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านบ้านสมสะอาด
ตำบล โคกสำราญ
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
กลุ่มเครือข่าย 16
ผอ.โรงเรียน นายทองคำ สิริโสม
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ 35
ระยะทางถึงอำเภอ 15

ประเภทและโครงการของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้หน่วยงานทางการศึกษาใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน / เปิดทำการสอน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการโรงเรียนสีขาว
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก

โครงการในพระราชดำริ

ไม่อยู่ในโครงการ

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วิชาเอก
นายทองคำ  สิริโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารการศึกษา
นางพัชรียา  บุศยอำคา ครู บริหารการศึกษา
นางวิไลพร  วัยพันธ์ ครู บริหารการศึกษา
นางนุชรา  ไชยรักษ์ ครู วิทยาศาสตร์
นางฐาปนีย์  ดีสมดู ครู จิตวิทยา
นางมณิกานต์  นาโควงค์ ครู บริหารการศึกษา
นายเสถียร  นิลบุตร ครู เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นายสมคิด  ทุมจันทร์ ครู วิทยาศาสตร์
นางนวลฉวี  ฬานันท์ ครู บริหารการศึกษา
นางกาญจนา  ธุระกิจ ครู บริหารการศึกษา
นายนัฑพงศ์  พานิชย์ ครู บริหารการศึกษา
นายปริญญา  รัตนะ ครู บริหารการศึกษา
นางสาวมณัชญา  ห้องแซง ครู บริหารการศึกษา
นางจันทร์เพ็ญ  เจริญวงษ์ ครู คหกรรมศาสตร์
นางสาวณัฐพร  ภูบัวเพชร ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
นางสาวพัชณี  พลหาญ ครู (พนักงานงานราชการ) อื่นๆ
นายประสิทธิ์  วงเวียน พนักงานบริการ อื่นๆ
นางสาวดาวรุ่ง  ละคร ครูพี่เลี้ยง วิทยาศาสตร์
นายชาติศักดิ์  โสมณวัตร ครูธุรการ คอมพิวเตอร์

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 8 10 10 9 13 17 9 13 15 14 12 130

ข้อมูลห้องเรียน ณ 10 มิถุนายน 65

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปี 2564

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวม 2 ด้าน
75.71 78 76.85

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2564

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
34.8 27.28 36 32.19

งบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณต้นสังกัด 1,914,000
การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 685,000
รวมทั้งสิ้น 2,599,000

งบประมาณคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
ใช้ได้
ชำรุด
รวม
10 0 10 1 4 2

งบประมาณ DLTV ปีงบประมาณ 2557

ไม่พบข้อมูล

งบประมาณ DLIT ปีงบประมาณ 2556-2557

ปีงบประมาณ
จำนวน
ปี 2556 1
ปี 2557 (อนุบาล) 1
ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่) 2
รวมทั้งสิ้น
4

พิกัดโรงเรียนกับ สพป.ยโสธร เขต 2


สพป.ยโสธร เขต 2 พิกัดโรงเรียน

พิกัดโรงเรียนในเขตอำเภอ


พิกัดโรงเรียน